Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
< 1 2 3 4 5 >
41558 अमरावती अमरावती भातकुली विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या खालापुर र.नं.609 9.1 5 13 18/04/2015 17/04/2020 2020
41557 अमरावती अमरावती भातकुली बेरोजगाराची मातृसेवा नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित खल्लार र. नं. 635 0 5 13 04/09/2017 2019
41556 अमरावती अमरावती भातकुली साथ बेरोजगाराची बहुउद्देशीय नागरी सेवा सहकारी संस्था .र. नं.632 0 5 13 20/06/2017 2019
41555 अमरावती अमरावती भातकुली गुरू माउली अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. उत्तमसरा.र. नं.640 0 5 13 31/12/2019 2019
41554 अमरावती अमरावती भातकुली कृषी विकास अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. अंचलवाडी र. नं. 639 0 5 13 03/11/2019 2019
41553 अमरावती अमरावती भातकुली महाइरा अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. खारतळेगाव र.नं. 637 0 5 13 25/11/2019 2019
41552 अमरावती अमरावती भातकुली छत्रपती अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या म्हैसपूर र. नं. ६३६ 0 5 13 09/11/2019 2019
41551 अमरावती अमरावती भातकुली उज्ज्वल अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. र. नं. 638अंचलवाडी 0 5 13 17/11/2019 2019
41550 अमरावती अमरावती भातकुली श्रमिक मजुर सहकारी संस्था मर्या. सायत र. नं. 630 42(1) 5 11 2019
41549 अमरावती अमरावती भातकुली भुमिपुत्र मजुर सहकारी संस्था मर्या. रामा साऊर र. नं 629 42(1) 5 11 2019
41548 अमरावती अमरावती भातकुली मॉ.भगवती मजुर सहकारी संस्था मर्या. बहाद्दरपूर र. नं 628 42(1) 5 11 2019
41547 अमरावती अमरावती वरुड महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या वरूड र.न. 931 ता. वरूड जि. अमरावती 0 5 12 25/05/2015 24/05/2020 2020
41546 अमरावती अमरावती वरुड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक व इतर कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. वरूड र.न. 663 ता. वरूड जि. अमरावती 0 5 12 23/01/2015 22/01/2020 2020
41545 अमरावती अमरावती वरुड नवप्रभात कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. वरूड र.न. 664 ता. वरूड जि. अमरावती 0 5 12 16/01/2015 15/01/2020 2020
41544 अमरावती अमरावती वरुड सञा बागायतदार सहकारी संस्था सुरळी र.न. 1298 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 18/04/2015 17/04/2020 2020
41543 अमरावती अमरावती वरुड सञा बागायतदार सहकारी संस्था शेघाट र.न. 1286 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 23/03/2015 22/03/2020 2020
41542 अमरावती अमरावती वरुड सञा बागायतदार सहकारी संस्था पळसोना र.न. 1302 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 16/03/2015 15/03/2020 2020
41541 अमरावती अमरावती वरुड सञा बागायतदार सहकारी संस्था पुसला र.न. 1303 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 21/02/2015 20/02/2020 2020
41540 अमरावती अमरावती वरुड सञा बागायतदार सहकारी संस्था शेघाट र.न. 1284ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 16/02/2015 15/02/2020 2020
41539 अमरावती अमरावती वरुड सञा बागायतदार सहकारी संस्था वरूड र.न. 1283 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 16/02/2015 15/02/2020 2020
41538 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था तीवसाघाट र.नं.1285 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 30/12/2015 29/12/2020 2020
41537 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था मलकापूर र.नं.726 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 20/11/2015 19/11/2020 2020
41536 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था कुरळी र.नं.379 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 11/12/2015 10/12/2020 2020
41535 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था शे.घाट र.नं.529 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 27/05/2015 26/05/2020 2020
41534 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था लिंगा र.नं.1118 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 25/05/2015 24/05/2020 2020
41533 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था टेंभुरखेडा र.नं.1185 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 22/05/2015 21/05/2020 2020
41532 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था लोणी र.नं.1070 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 17/05/2015 16/05/2020 2020
41531 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था पुसला र.नं.364 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 10/05/2015 09/05/2020 2020
41530 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था अमनेर र.नं.1111 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 25/04/2015 24/04/2020 2020
41529 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था चिंचरगव्हाण र.नं.1214 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 19/04/2015 18/04/2020 2020
41528 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था सुरळी र.नं.720 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 18/04/2015 17/04/2020 2020
41527 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था पळसवाडा र.नं.330 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 18/04/2015 17/04/2020 2020
41526 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था बेनोडा र.नं.956 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 17/04/2015 16/04/2020 2020
41525 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था वडली र.नं.486 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 13/04/2015 12/04/2020 2020
41524 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था इत्तमगाव र.नं.701 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 06/04/2015 05/04/2020 2020
41523 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था करजगाव र.नं.1350 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 05/04/2015 04/04/2020 2020
41522 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था चांदस वाढोडा र.नं.1107 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 26/03/2015 25/03/2020 2020
41521 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था सातनूर र.नं.1381 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 24/03/2015 23/03/2020 2020
41520 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था एकदरा र.नं.341 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 23/03/2015 22/03/2020 2020
41519 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था जरूड र.नं.413 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 22/03/2015 21/03/2020 2020
41518 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था धनोडी र.नं.1263 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 17/03/2015 16/03/2020 2020
41517 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था झोलंबा र.नं.205 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 16/03/2015 15/03/2020 2020
41516 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था फतेपूर र.नं.1184ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 09/03/2015 08/03/2020 2020
41515 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था काटी र.नं.305 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 09/03/2015 08/03/2020 2020
41514 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था जामगाव र.नं.1107 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 08/03/2015 07/03/2020 2020
41513 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था वघाळ र.नं.1055 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 08/03/2015 07/03/2020 2020
41512 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था बेलोरा र.नं.357 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 27/02/2015 26/02/2020 2020
41511 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था सावंगा र.नं.378 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 27/02/2015 26/02/2020 2020
41510 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था वरूड र.नं.648 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 31/01/2015 30/01/2015 2020
41509 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था बेसखेडा र.न. 339 9.1 5 17 27/02/2015 26/02/2020 2020
41508 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था भापकी र.न. 526 9.1 5 17 23/01/2015 22/01/2020 2020
41507 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था सावंगी र.नं.1159 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 21/02/2015 20/02/2015 2020
41506 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था गोरेगाव र.नं.302 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 21/02/2015 20/02/2020 2020
41505 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था शेंदुरजनाघाट र.न. 945 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 16/02/2015 15/02/2020 2020
41504 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था सुरळी र.नं.1189 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 16/02/2015 15/02/2020 2020
41503 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था वरूड र.नं.638 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 09/02/2015 08/02/2020 2020
41502 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था ममदापूर र.नं.162 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 06/02/2015 05/02/2020 2020
41501 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था नांदगाव र.न. 1079 9.1 5 17 06/01/2015 05/01/2020 2020
41500 अमरावती अमरावती वरुड अप्परवर्धा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या.शिंगोरी 0 0 0 2019
41499 अमरावती अमरावती वरुड अप्पर वर्धा उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या. वघाळ 11 5 11 21/12/2014 21/12/2019 2019
41498 अमरावती अमरावती अचलपूर अचलपुर शहर मुन्सिपल कर्मचारी सहकारी पतसंस्था म.अचलपुर र.न.1270 ता अचलपुर 91 5 11 02/03/2015 01/03/2020 2020
41497 अमरावती अमरावती अचलपूर अचलपुर खंडविकास औदयोगिक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. अचलपुर रं.न.394 91 5 13 03/05/2015 02/05/2020 2020
41496 अमरावती अमरावती अचलपूर जयसिंग विविध कार्यकारी सहकारी संस्था म.पथ्रोट र.नं.360 ता. अचलपुर जि. अमरावती 91 5 13 16/05/2015 15/05/2020 2020
41495 अमरावती अमरावती अचलपूर परसापुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 535 ता. अचलपुर 91 5 13 16/03/2015 15/03/2020 2020
41494 अमरावती अमरावती अचलपूर बोपापुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 1075 ता. अचलपुर 91 5 13 15/03/2015 14/03/2020 2020
41493 अमरावती अमरावती अचलपूर जवर्डी सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 610 ता. अचलपुर 91 5 13 03/01/2015 02/01/2020 2020
41492 अमरावती अमरावती अचलपूर देवगाव सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 316 ता. अचलपुर 91 5 13 22/02/2015 21/02/2020 2020
41491 अमरावती अमरावती अचलपूर सावळापुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 1093 ता. अचलपुर 91 5 13 14/02/2015 13/02/2020 2020
41490 अमरावती अमरावती अचलपूर अंबाडा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 786 ता. अचलपुर 91 5 13 14/02/2015 13/02/2020 2020
41489 अमरावती अमरावती अचलपूर बोरगाव पेठ सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 316 ता. अचलपुर 91 5 13 05/02/2015 04/02/2020 2020
41488 अमरावती अमरावती अचलपूर भुगाव सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 91 5 13 08/02/2015 07/02/2020 2020
41487 अमरावती अमरावती अचलपूर निजामपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं.745 ता. अचलपुर 91 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41486 अमरावती अमरावती अचलपूर पोही सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 614 ता. अचलपुर 91 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41485 अमरावती अमरावती अचलपूर नायगाव सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 316 ता. अचलपुर 91 5 13 02/01/2015 01/01/2020 2020
41484 अमरावती अमरावती अचलपूर चमक खुर्द सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 422 ता. अचलपुर 91 5 13 31/01/2015 30/01/2020 2020
41483 अमरावती अमरावती अचलपूर एकलासपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 335 ता. अचलपुर 91 5 13 30/01/2015 29/01/2020 2020
41482 अमरावती अमरावती अचलपूर कुष्ठा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 335 ता. अचलपुर 91 5 13 29/01/2015 28/01/2020 2020
41481 अमरावती अमरावती अचलपूर कुष्ठा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 579 ता. अचलपुर 91 5 13 29/01/2015 28/01/2020 2020
41480 अमरावती अमरावती अचलपूर कुष्ठा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं.534 ता. अचलपुर 91 5 13 29/01/2015 28/01/2020 2020
41479 अमरावती अमरावती अचलपूर बोरगाव दोरी सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 657 ता. अचलपुर 91 5 13 29/01/2015 28/01/2020 2020
41478 अमरावती अमरावती अचलपूर केशवानंद सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 362 ता. अचलपुर 91 5 13 28/01/2015 27/01/2020 2020
41477 अमरावती अमरावती अचलपूर इसेगाव सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 999 ता. अचलपुर 91 5 13 27/01/2015 26/01/2020 2020
41476 अमरावती अमरावती अचलपूर रामानंद सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 697 ता. अचलपुर 91 5 13 23/01/2015 22/01/2020 2020
41475 अमरावती अमरावती अचलपूर धोतरखेडा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 729 ता. अचलपुर 91 5 13 21/01/2015 20/01/2020 2020
41474 अमरावती अमरावती अचलपूर चमक बु सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 209 ता. अचलपुर 91 5 13 21/01/2015 20/01/2020 2020
41473 अमरावती अमरावती अचलपूर धामणगाव गढी सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 402 ता. अचलपुर 91 5 13 21/01/2015 20/01/2020 2020
41472 अमरावती अमरावती अचलपूर श्यामपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 716 ता. अचलपुर 91 5 13 17/01/2015 16/01/2020 2020
41471 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 91 5 13 17/01/2015 16/01/2020 2020
41470 अमरावती अमरावती अचलपूर कांडली सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 697 ता. अचलपुर 91 5 13 17/01/2021 16/01/2020 2020
41469 अमरावती अमरावती अचलपूर वडनेर भुजंग सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 1164 ता. अचलपुर 91 5 13 17/01/2015 16/01/2020 2020
41468 अमरावती अमरावती अचलपूर मेळघाट अभिनव सहकारी संस्था मर्या वडगाव फत्तेपुर र न 372 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 02/11/2018 01/11/2019 2019
41467 अमरावती अमरावती अचलपूर चंद्रभागा अभिनव सहकारी संस्था मर्या पिंपळखुटा र न 371 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 24/10/2018 23/10/2019 2019
41466 अमरावती अमरावती अचलपूर सातपुडा अभिनव सहकारी संस्था मर्या देवगाव र न 369 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 16/10/2018 15/10/2019 2019
41465 अमरावती अमरावती अचलपूर बळीराजा अभिनव सहकारी संस्था मर्या कोल्हा र न 368 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 06/10/2018 05/10/2019 2019
41464 अमरावती वाशिम रिसोड गजानन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. केशवनगर ता.रिसोड 107(A) 5 10 19/12/2014 18/12/2019 2019
41463 अमरावती वाशिम रिसोड पुंडलीक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. रिसोड E-19 5 10 19/12/2014 18/12/2019 2019
41462 अमरावती वाशिम रिसोड धनसमृध्दी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. नेतन्सा E-19 5 10 26/12/2014 25/12/2019 2019
41461 अमरावती वाशिम रिसोड धनश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. चिखली E-19 5 10 19/12/2014 18/12/2015 2019
41460 अमरावती अकोला मूर्तिजापूर महात्मा बसेश्वर दुध उत्पा. सह. सं. म. पळसोडा ता. मुर्तिजापूर 0 5 17 19/05/2014 18/05/2019 2019
41459 अमरावती अकोला मूर्तिजापूर मच्छींद्रनाथ भोई समाज मत्स्यव्यवसाय सह. सं. मर्या. बोरगाव निंघोट ता. मुर्तिजापूर 0 5 13 11/09/2013 11/08/2018 2019