Government of India

मुख्य कार्यालय

पत्ता :-

तळ मजला, जुनी मध्यवर्ती इमारत, बी.जे. रोड,पुणे 411 001.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण कार्यालयातील अधिकारी संपर्क माहीती

अ.क्र. अधिकारी नाव पदनाम कार्यालय फोन कार्यालय ई मेल
1 श्री. अनिल महादेव कवडे (भा. प्र. से., से. नि.) आयुक्त (020) 26051177

scea-pune[at]gov[dot]in

sceapune[at]gmail[dot]com

2 श्री. अशोक गाडे सचिव (020) 26054141
3 श्री. वसंत पाटील सह सहकारी निवडणूक आयुक्त (020) 29706411
(020) 26050641
(020) 26051110
4 श्री. एस्. बी. कुलगोड सह सहकारी निवडणूक आयुक्त (कंत्राटी नियुक्ती)
5 श्रीमती स्मिता लाखे विधी सल्लागार (कंत्राटी नियुक्ती)
6 श्री. जे. के. ठाकूर उप सहकारी निवडणूक आयुक्त
7 रिक्त पद  उप सहकारी निवडणूक आयुक्त (कंत्राटी नियुक्ती) 
8 श्री. रविंद्र पाटील सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त
9 श्रीमती तृप्ती उपाध्ये सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त
10 रिक्त पद सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त 
11 श्री. शिरीष कदम  सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त (कंत्राटी नियुक्ती)
12 रिक्त पद सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त (कंत्राटी नियुक्ती)
13 रिक्त पद सहाय्यक सहकारी निवडणूक आयुक्त (कंत्राटी नियुक्ती)
14 श्री. गणपत झगडे लेखाधिकारी (कंत्राटी नियुक्ती)
15 रिक्त पद  सांख्यिकी अधिकारी (कंत्राटी नियुक्ती)