Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - एपीएमसी

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 >
1 कृउबास समिती निवडणूक कार्यक्रम सुरू आदेश २१-०३-२३ 2156 कृउबास निवडणूक 21/03/2023 2.95 डाउनलोड
2 कृउबास मतदान केंद्र संबंधी निकष 1977 कृउबास मतदान केंद्र 13/03/2023 2.65 डाउनलोड
3 कृउबास निनिअ संबंधी निकष 1916 कृउबास निनिअ 09/03/2023 1.61 डाउनलोड
4 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीनंतर समिती सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करणे बाबत 9646/22 सदस्यांची नावे जाहीर करणे 29/12/2022 1.77 डाउनलोड
5 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीसाठी जागा, वाहने, सेवा अधिग्रहण करणे बाबत 8110/22 अधिग्रहण 11/11/2022 0.99 डाउनलोड
6 कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत आदेश 6778 रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - एपीएमसी 06/09/2022 2.10 डाउनलोड
7 कृषि उत्पन्न बाजार समितीकरीता प्राधिकरणस्तरावरील निवडणूक निधी 1050/22 कृषि उत्पन्न बाजार समितीकरीता प्राधिकरणस्तरावरील निवडणूक निधी 08/02/2022 1.52 डाउनलोड
8 कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूकीसाठी उमेदवार खर्च मर्यादा निश्चित करणेबाबत 609/22 उमेदवार खर्च मर्यादा 21/01/2022 2.22 डाउनलोड
9 कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूकीकरीता बाब निहाय खर्च मर्यादाबाबत 1852/21 खर्च मर्यादा 23/06/2021 2.35 डाउनलोड
10 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीकरीता 1603/21 पदाधिकारी निवडणूक 20/05/2021 0.79 डाउनलोड