Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 4 5 >
1 ई-१ - २०२४ मधील दि. ०१-०१-२०२४ ते ३१-१२-२०२४ या कालावधीतील निवडणूकीस पात्र असलेल्या सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था यांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत आदेश क्र. ८६२०, दि. २८-१२-२०२३. 8620 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 28/12/2023 1.83 डाउनलोड
2 सहकारी संस्थांचा अंदाजित निवडणूक निधी निश्चित करणेबाबत रा स नि प्रा आदेश (क्र. 7149, दि. 26-10-2023) 7149 निवडणूक निधी व खर्च 26/10/2023 4.51 डाउनलोड
3 निवडणूक सुरू करणे आदेश 6629 – 03-10-2023 6629 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 03/10/2023 1.02 डाउनलोड
4 अर्हता दिनांक आदेश 6627 – 03-10-2023 6627 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 03/10/2023 1.79 डाउनलोड
5 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा आरंभ आदेश - दि. ०१-०४-२०२१ ते दि. ३१-१२-२०२१ आणि दि. ०१-०१-२०२२ ते ३१-१२-२०२२ या कालावधीमधील पात्र असलेल्या संस्थांच्या निवडणूकांचा आरंभ 1276 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 15/02/2023 2.08 डाउनलोड
6 ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी यांचे नामतालिकासाठी अर्ज सादर करण्याबाबत कार्यक्रम व अर्जाचा नमूना 783 रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था 31/01/2023 1.98 डाउनलोड
7 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा खर्च विहीत मर्यादेत ठेवणेबाबतचे निकष व मार्गदर्शक सुचना 1688 निवडणूक निधी व खर्च 16/06/2020 1.68 डाउनलोड
8 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांसाठी आचारसंहितेबाबत 1674 आचारसंहिता 15/06/2020 0.53 डाउनलोड
9 पदाधिकारी निवडीसंदर्भात अध्यासी अधिकारी नियुक्ती निकष 1676 पदाधिकारी निवड 15/06/2020 0.91 डाउनलोड
10 निवडणूकीसाठी प्रारुप मतदार यादी तयार करणेबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना 1675 मतदारा यादी 15/06/2020 1.37 डाउनलोड