Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 4 5 >
1 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा आरंभ आदेश - दि. ०१-०४-२०२१ ते दि. ३१-१२-२०२१ आणि दि. ०१-०१-२०२२ ते ३१-१२-२०२२ या कालावधीमधील पात्र असलेल्या संस्थांच्या निवडणूकांचा आरंभ 1276 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 15/02/2023 2.08 डाउनलोड
2 ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी यांचे नामतालिकासाठी अर्ज सादर करण्याबाबत कार्यक्रम व अर्जाचा नमूना 783 रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था 31/01/2023 1.98 डाउनलोड
3 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा खर्च विहीत मर्यादेत ठेवणेबाबतचे निकष व मार्गदर्शक सुचना 1688 निवडणूक निधी व खर्च 16/06/2020 1.68 डाउनलोड
4 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांसाठी आचारसंहितेबाबत 1674 आचारसंहिता 15/06/2020 0.53 डाउनलोड
5 पदाधिकारी निवडीसंदर्भात अध्यासी अधिकारी नियुक्ती निकष 1676 पदाधिकारी निवड 15/06/2020 0.91 डाउनलोड
6 निवडणूकीसाठी प्रारुप मतदार यादी तयार करणेबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना 1675 मतदारा यादी 15/06/2020 1.37 डाउनलोड
7 प्राधिकरणाचे विभागनिहाय जनमाहिती अधिकारी यांची नेमणुक करणेबाबत 1601 माहिती अधिकार 08/06/2020 0.43 डाउनलोड
8 अ' व 'ब' वर्गातील सहकारी संस्थांचे समिती निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 1574 मार्गदर्शक सुचना 22/05/2020 0.77 डाउनलोड
9 उमेदवार निवडणूक खर्च मर्यादा 1570 उमेदवार खर्च 20/05/2020 0.37 डाउनलोड
10 क' वर्गातील सहकारी संस्थांचे समिती निवडणूकीसाठी अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 1571 मार्गदर्शक सुचना 20/05/2020 0.43 डाउनलोड