Government of India

जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी

जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांचे कार्यालयांची यादी

अ.क्र. विभाग जिल्हा कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा पत्ता कार्यालय फोन कार्यालय ई मेल
1 कोकण ठाणे जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जि. ठाणे गावदेवी भाजी मंडई ईमारत, 1 ला मजला, गावदेवी मंदीराजवळ, ठाणे (प.) 022 25382036 ddr.tna20[at]gmail[dot]com
2 कोकण पालघर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जि. ठाणे सिद्धीविनायक रेसिडेन्सि, गणराय अपार्टमेंट, पालघर रेल्वेस्टेशन पु., ता.जि.पालघर 8237919111 ddr.palghar[at]gmail[dot]com
3 कोकण रायगड जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रायगड, अलिबाग तळमजला, शुक्रतारा बिल्डींग, कामत आळी, अलिबाग जि रायगड 02141-222013 ddr_rgd[at]rediffmail[dot]com
4 कोकण रत्नागिरी जिल्हा सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह.संस्था, रत्नागिरी . 201 अरिहंत स्पेय सेंटर मारुती मंदिर रत्नागिरी ता.जि.रत्नागिरी 02352-234488/
223542
ddr_rtg[at]rediffmail[dot]com
5 कोकण सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग मुख्य प्रशासकीय इमारत, दालन क्र. 301, अे-विंग, दुसरा मजला, सिंधुदुर्गनगरी, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग 02362-228710 ddr.sin[at]gmail[dot]com
6 मुंबई मुंबई 1 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, मुंबई 1 मल्होत्रा हाऊस 6 वा मजला जी. पी. ओ. समोर, फोर्ट मुंबई 400 001 022- 22618471 ddr1mumbai[at]gmail[dot]com
7 मुंबई मुंबई 2 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, मुंबई 2 कक्ष क्र. 201, 2 रा मजला, कोकण भवन, नवी मुंबई 4000614 022- 27574965 ddr2coopmumbai[at]gmail[dot]com
8 मुंबई मुंबई 3 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, मुंबई 3 गृहनिर्माण भवन, (म्हाडा), तळमजला, कक्ष क्र. 69, बांद्रा (पूर्व) मुंबई 4000051 022-26590997 Ddr_mum3[at]rediffmail[dot]com
9 मुंबई मुंबई 4 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, मुंबई 4 भंडारी बँक इमारत, 2 रा मजला, प्र. ल. काळे गुरुजी मार्ग, 2 रा मजला, मुंबई 28 022-24366541 ddrmumbai4[at]gmail[dot]com
10 मुंबई एसआरए 1 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहनिबंधक सह. संस्था, मुंबई तळमजला गृहनिर्माण भवन, बांद्रे (पूर्व) मुंबई 400 053 022-26565800 jtr.sra2018[at]gmail[dot]com
11 मुंबई सिडको जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहनिबंधक सह. संस्था,सिडको विभाग, मुंबई रायगड भवन, 3 रा मजला, सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई 400614 022-27574505 jointregcidco[at]gmail[dot]com
2. cidcoelection2017[at]gmail[dot]com
12 मुंबई एमएमआरडीए जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उप निबंधक सह. संस्था, एमएमआरडीए, मुंबई बी.के.सी. भवन, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुंबई 2226597509 deputyregistrar.mmrda@yahoo.com
13 मुंबई म्हाडा 1 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, म्हाडा 1, (प.उ.न) मुंबई मुंबई पशचिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई गृहनिर्माण भवन, रुम नं. 211, 1 ला मजला, बांद्रे पूर्व मुंबई 51 022-66405223 / 66405105 ddrmhada@gmil.com
14 मुंबई म्हाडा 2 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उनि सह. संस्था, म्हाडा 2, (कोकण मंडळ) मुंबई मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे व कोकण मंडळ, कार्यक्षेत्र कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई गृहनिर्माण भवन, रुम नं. 176, बांद्रे पूर्व मुंबई 51 022-22664092/93 ddrmhada@gmil.com
15 पुणे पुणे शहर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, पुणे शहर पुणे. साखर संकुल, पहीला मजला, नरवीर तानाजी वाडी, शिवाजीनगर पुणे 020-25532318 ddrpunecity[at]gmail[dot]com
16 पुणे पुणे ग्रामीण जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, पुणे ग्रामिण पुणे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ इमारत, पहिला मजला, 5 बी जे रोड, 01 022-26125779 ddrpunegramin[at]gmail[dot]com
17 पुणे सोलापूर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, सोलापूर. मध्यवर्ती प्रशासकीय ईमारत, ई ब्लॉक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, सोलापूर 0217-2629749 ddr_spr[at]rediffmail[dot]com
18 कोल्हापूर कोल्हापूर जिल्हा सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था कोल्हापूर 204 ख/ई, न्यु शाहुपुरी , भुविकास बँक इमारत, 3रा मजला हॉटेल पर्ल जवळ कोल्हापूर 0231-2656258 1.ddrkolhapur[at]gmail[dot]com
2.ddr_kpr[at]rediffmail[dot]com
3.ddrkolhapur2017[at]gmail[dot]com
19 कोल्हापूर सांगली जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली नविन मध्यवर्ती प्रशासकिय इमारत, विजयनगर सांगली 0233-2600300 sangliddr[at]gmail[dot]com
ddr_sng[at]rediffmail[dot]com
20 कोल्हापूर सातारा जिल्हा सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सातारा प्रशासकीय ईमारत 4 था मजला,एस.टी.स्टॅन्ड च्या पाठीमागे, हजेरी माळ सातारा 02162-234141 ‍dceosatara[at]gmail[dot]com
21 लातूर नांदेड जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड. बिसेन नगर नवा मोंढा, रामरतन हॉस्पीटलच्या पाठीमागे, नांदेड 02462-284886 ddr.nanded2017[at]gmail[dot]com
22 लातूर बीड जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था,बीड सहकार शक्ती इमारत स्टेडीअम कॉम्प्लेक्स, जालना रोड बीड 02442-222321 ddr_bid[at]rediffmail[dot]com
23 लातूर लातूर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी , लातूर मध्यवर्ती प्रशासकीय ईमारत, तळमजला, दक्षीण बाजू,शिवाजीचौक, लातूर 02382-245193 ddr_ltr@rediffmial.com
24 लातूर उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था,उस्मानाबाद मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत उस्मानाबाद 02472-222223 ddr_osm[at]rediffmail[dot]com
25 औरंगाबाद औरंगाबाद जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा, जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था औरंगाबाद शक्ती सहकार बिल्डींग ,,कार्तिकी हॉटेल समोर सेंट्रल बसस्टॅण्ड रोड,औरंगाबाद 0240-2331037 ddr_agd[at]rediffmail[dot]com
26 औरंगाबाद जालना जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था जालना प्रशासकीय इमारत,अंबड रोड,जालना 02482-225207 ddr_jal[at]rediffmail[dot]com
27 औरंगाबाद परभणी जिल्हा सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, परभणी नेहरु रोड,श्री. शिवाजी महाराज पुतळा जवळ पिपल्स बॅक परभणी 02452-220046 ‍ddr_pbn[at]rediffmail[dot]com
28 औरंगाबाद हिंगोली जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, हिंगोली तहसिल कार्यालय शेजारी,
अकोला रोड, हिंगोली
(02456) 224 354
बंद आहे.
ddr_hli[at]rediffmail[dot]com
29 नाशिक नाशिक जिल्हा सहकारी निवडणूकअधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह.संस्था, नाशिक सहकार संकुल, नॅशनल उर्दु हायस्कुल जवळ, सारडा सर्कल, नाशिक 0253-2591555 ddrnsk.ele[at]gmail[dot]com
30 नाशिक अहमदनगर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर ए.डी.सी.सी.बॅक तिसरा मजला स्टेशन रोड, अहमदनगर 0241-2450055 ddr_anr[at]rediffmail[dot]com
31 नाशिक नंदुरबार जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत,दालन क्र.227 व 228,टोकरतलाव रोड,नंदुरबार 02564-210023 ddr_nbr[at]rediffmail[dot]com
32 नाशिक धुळे जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, धुळे जुने जिल्हधिकारी कार्यालय आवार, प्रशासकीय संकुल धुळे 02565-238007 ddr_dle@rediffmai.com
33 नाशिक जळगाव जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जळगाव नविन प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, आकाशवाणी जवळ, जळगांव 0257-2239729 ‍ddr_jla[at]rediffmail[dot]com
34 अमरावती अमरावती जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अमरावती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती सहकार संकुल, कांता नगर, अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर, ता.जि.अमरावती 07221-2661633 ddr_amr[at]rediffmail[dot]com
35 अमरावती यवतमाळ जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यवतमाळ दगडी इमारत, तहसिल चौक, यवतमाळ, पिन-445001 07232-244460 ddr_yml[at]rediffmail[dot]com
36 अमरावती बुलडाणा जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा सहकार संकूल, बोथा रोड, सुंदरखेड, बुलडाणा,
ddr_bud[at]rediffmail[dot]com
37 अमरावती अकोला जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अकोला सहकार संकुल,आदर्श कॉलनी,अकोला ता जि अकोला 0724- 2452730 ddr_akl[at]rediffmail[dot]com
38 अमरावती वाशिम जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, वाशिम प्रशासकीय इमारत जिल्हाधिकारी कार्यालय रूम नं. 106, काटा रोड, वाशिम 444505 7252231173 ddr_wsm[at]rediffmail[dot]com
39 नागपूर नागपुर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नागपुर प्लॉट नं.8, सहकार सदन, हिन्दुस्थान कॉलनी, अमरावती रोड, नागपूर 0712-2551216 ddrnagpur_2008[at]rediffmail[dot]com
40 नागपूर वर्धा जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, वर्धा केसरीमल कन्या शाळेसमोर, आरती चौक, नागपुर रोड, वर्धा 07152-255756 ddr_wda[at]rediffmail[dot]com
41 नागपूर चंद्रपूर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, चंद्रपूर भुविकास बँक इमारत, संजय गांधी मार्केट, सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय समोर,
सिव्हील लाईन, नागपूर रोड, चंद्रपूर- 442401
07172-250381 dddrchandrapur[at]gmail[dot]com
42 नागपूर गडचिरोली जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, गडचिरोली बॅरेक क् 2 कॉम्पलेक्स गडचिरोली 7132222323 ddr_gad[at]rediffmail[dot]com
43 नागपूर भंडारा जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, भंडारा भुविकास बँक इमारत, दुसरा माळा, छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिडा संकुल समोर, भंडारा 07184-252249, 252315 ddrbhan_2010[at]rediffmail[dot]com
44 नागपूर गोंदिया जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सह. संस्था, गोंदिया रुम. नं. 46, नवीन प्रशासकीय इमारत जयस्तंभ चौक, गोंदिया फोन नाही ddr.gondia[at]gmail[dot]com
45 मुंबई विभाग मुंबई जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्था मुंबई विभाग मुंबई मल्होत्रा हाऊस, 6 वा मजला, जी.पी.ओ समोर, मुंबई- 400 001 022-22691094 djr_mum[at]rediffmail[dot]com
46 कोकण विभाग कोकण जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्था कोकण विभाग कोकण 3 रा मजला, कोकणभवन, सी बी डी बेलापूर, वाशी नवी मुंबई - 400 614 022-27571395 djrkkn[at]gmail[dot]com
47 नाशिक विभाग नाशिक जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक विभाग नाशिक 3 रा मजला, गृहनिर्माण भवन, राम गणेश गडकरी चौक, नाशिक - 422 002 0253-2571691 djr_nsk[at]rediffmail[dot]com
48 पुणे विभाग पुणे जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्था पुणे विभाग पुणे साखर संकुल,नरवीर तानाजी वाडी, शिवाजीनगर पुणे- 411 005 020-25537618 djr_pna[at]rediffmail[dot]com
djr-pna[at]gmail[dot]com
49 कोल्हापुर विभाग कोल्हापुर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्था कोल्हापुर विभाग कोल्हापुर उद्योग भवन, तळमजला, असेम्ब्ली रोड, महावीर गार्डन समोर, कलेक्टर ऑफिस शेजारी, कोल्हापूर - 416 001 0231-2661246 djr_kolhapur[at]rediffmail[dot]com
50 औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद अंजुमन बंगला, क्रांती चौक, अदालत रोड, औरंगाबाद 0240-2334755 djr_agd[at]rediffmail[dot]com
51 लातुर विभाग लातुर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्था लातुर विभाग लातुर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, 2 रा मजला, शिवाजी चौक, लातूर - 413 512 02382-255135 djr_ltr[at]rediffmail[dot]com
52 अमरावती विभाग अमरावती जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती विभाग अमरावती सहकार संकुल, कांता नगर, अमरावती - 444 602 0721-2663246 djramradm[at]gmail[dot]com
53 नागपुर विभाग नागपुर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्था नागपुर विभाग नागपुर धनवटे चेंबर्स(अनेक्स ) भिडे कन्या हायस्कूलच्या बाजूला, फूल मार्केट, सिताबर्डी, नागपूर 0712-2524549 djr_ngp[at]rediffmail[dot]com
54 साखर पुणे जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सह संचालक (साखर) पुणे विभाग पुणे साखर संकुल, पहीला मजला, नरवीर तानाजी वाडी, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 020-25534840 rjdsug.pune[at]gmail[dot]com
55 साखर कोल्हापुर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सह संचालक (साखर) कोल्हापुर विभाग कोल्हापुर 1315, सी वॉर्ड, सरोज अपार्टमेंट, लक्ष्मीपुरी, कोल्हापूर 0231-2640400 rjdkop[at]gmail[dot]com
56 साखर सोलापुर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सह संचालक (साखर) सोलापुर विभाग सोलापुर 27/28, मददा मंगल कार्यालय, रविवार पेठ, कन्ना चौक, सोलापूर - 413 005
rjdsugsrsolapur[at]gmail[dot]com
57 साखर अहमदनगर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सह संचालक (साखर) अहमदनगर विभाग अहमदनगर त्रिलोक चेंबर्स, 2 रा मजला, लाल ढाकी रोड, अहमदनगर 0241-2431669 rjdahmednagar[at]rediffmail[dot]com
58 साखर औरंगाबाद जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सह संचालक (साखर)औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद औरंगाबाद भूविकास बँकेजवळ, क्रांती चौक, औरंगाबाद 0240-2331470 rjdaurangabad[at]gmail[dot]com
rjdaurangabad[at]rediffmail[dot]com
59 साखर नांदेड जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सह संचालक (साखर) नांदेड विभाग नांदेड भूविकिास बँक इमारत, 2 रा मजला, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रासमोर, नांदेड 02462-254156 rjddir.nanded@sugar.maharashtra.gov.in
rjdsnanded[at]rediffmail[dot]com
60 साखर अमरावती जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सह संचालक (साखर) अमरावती विभाग अमरावती विभागीय आयुक्त (महसूल) अमरावती यांचे कार्यालयासमोर, कांता नगर, अमरावती 0721-2667144 rjddir.amaravati@sugar.maharashtra.gov.in
rjdamr[at]gmail[dot]com
61 साखर नागपुर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सह संचालक (साखर) नागपुर विभाग नागपुर नविन प्रशासकीय इमारत क्र. 2 , बी विंग, 8 वा मजला, जिल्हा परिषद समोर, सिव्हील लाईन्स नागपूर - 440 001 0712-2535281 rjddir.nagpur@sugar.maharashtra.gov.in
62 सुतगिरणी अ वर्ग मुंबई जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक उप आयुक्त मुंबई विभाग मुंबई 7 वा माळा, चरई टेलिफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, मारूती मंडळ रोड, चरई ठाणे (प) - 400 601 022-25405363 rddtextiles3mumbai[at]rediffmail[dot]com
63 सुतगिरणी अ वर्ग सोलापुर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक उप आयुक्त सोलापूर विभाग सोलापूर सोलापूर जिल्हा महसूल कर्मचारी सहकारी पतसंस्था इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, सोलापूर 0217-2323161 rddtextiles2solapuri[at]rediffmail[dot]com
64 सुतगिरणी अ वर्ग औरंगाबाद जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक उप आयुक्त औरंगाबाद विभाग औंरगाबाद सहकार भवन, बाळासाहेब पवार बिल्डिंग, जुना मोंढा, 3 रा मजला, जाफर गेट जवळ, औरंगाबाद - 431 001 0240-2970058 rddtextiles4aurangabad[at]rediffmail[dot]com
65 सुतगिरणी अ वर्ग नागपुर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक उप आयुक्त नागपुर विभाग नागपूर प्रशासकीय इमारत नं. 2 , 8 वा मजला, बी विंग, सिव्हील लाईन, जिल्हापरिषद समोर - 440 001 0712-2537927 rddtextiles1nagapur[at]rediffmail[dot]com
66 दुधसंघ - महानंदा मुंबई जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था सिडको नवी मुंबई (महानंदा दुध संघ मुंबई) रायगड भवन, 3 रा मजला, सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई 400614 022-27574505 jointregcidco[at]gmail[dot]com 2. cidcoelection2017[at]gmail[dot]com
67 दुध संघ
अ वर्ग
मुंबई (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक, सह.संस्था (दुग्ध), मुंबई प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय अधिकारी
कक्ष क्र. 511/514 पाचवा मजला कोकण भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई- 614
022-27578360 praduviamumbai[at]gmail[dot]com
68 दुध संघ
अ वर्ग
नाशिक (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक ,सहकारी संस्था (दुग्ध) नाशिक विभाग, नाशिक प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
शासकीय दूध योजना त्र्यंबक रोड, नाशिक- 422 002
2532573023 ddrdairynsk[at]gmail[dot]com
69 दुध संघ
अ वर्ग
पुणे (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक ,सहकारी संस्था (दुग्ध)पुणे विभाग,पुणे कॉमनवेल्थ इमारत, 3 रा मजला, लक्ष्मी पथ, पुणे-30 020-24450530 regdairydevpune@yahoo.co.in
70 दुध संघ
अ वर्ग
औरंगाबाद (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक ,सहकारी संस्था (दुग्ध) औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
हॉटेल अमरप्रीत जवळ जालना रोड औरंगाबाद
0240-2331271 ddrdairy.abd[at]gmail[dot]com
71 दुध संघ
अ वर्ग
नागपूर (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक ,सहकारी संस्था (दुग्ध) नागपूर विभाग, नागपूर द्वारा- प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी नागपूर कार्यालय तेलंगखेडी रोड सिव्हिल लाईन्स नागपूर 0712-512841 rddonagpur[at]gmail[dot]com
72 दुध संघ
अ वर्ग
अमरावती (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक ,सहकारी संस्था (दुग्ध) अमरावती विभाग, अमरावती प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
यांचे कार्यालय काँग्रेस नगर, अमरावती.
०७२१-२६६२४३७ ddrdairyamravati[at]gmail[dot]com
73 पदुम सह निबंधक मुंबई (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आयुक्त, दुग्ध विकास यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारत अे.जी. मार्ग वरळी सी- फेस, मुंबई- 18
jntrgcop[at]gmail[dot]com
74 पदुम मुंबई (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक, सह.संस्था (दुग्ध), मुंबई प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय अधिकारी
कक्ष क्र. 511/514 पाचवा मजला कोकण भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई- 614
022-27578360 praduviamumbai[at]gmail[dot]com
75 पदुम नाशिक (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक ,सहकारी संस्था (दुग्ध) नाशिक विभाग, नाशिक प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
शासकीय दूध योजना त्र्यंबक रोड, नाशिक- 422 002
0253 253 0468 ddrdairynsk[at]gmail[dot]com
76 पदुम पुणे (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक ,सहकारी संस्था (दुग्ध)पुणे विभाग,पुणे कॉमनवेल्थ इमारत, 3 रा मजला, लक्ष्मी पथ, पुणे-30 020-24450530 regdairydevpune@yahoo.co.in
77 पदुम औरंगाबाद (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक ,सहकारी संस्था (दुग्ध) औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
हॉटेल अमरप्रीत जवळ जालना रोड औरंगाबाद
0240-2331271 ddrdairy.abd[at]gmail[dot]com
78 पदुम नागपूर (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक ,सहकारी संस्था (दुग्ध) नागपूर विभाग, नागपूर द्वारा- प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी नागपूर कार्यालय तेलंगखेडी रोड सिव्हिल लाईन्स नागपूर 0712-512841 rddonagpur[at]gmail[dot]com
79 पदुम अमरावती (दुग्ध) जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक ,सहकारी संस्था (दुग्ध) अमरावती विभाग, अमरावती प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय अधिकारी,
यांचे कार्यालय काँग्रेस नगर, अमरावती.
721-2662437 ddrdairyamravati[at]gmail[dot]com
80 पदुम मुंबई-मत्स्य जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (मत्स्य) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय, तारापोरवाला मत्स्यालय नेताजी सुभाष मार्ग चर्नी रोड मुंबई- 400 002 022-022821239 ddofish[at]gmail[dot]com
commfishmaha[at]gmail[dot]com
81 हातमाग
ब वर्ग
मुंबई जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई विभाग, मुंबई. प्रादेशिक उपसंचालक वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई
7 वा मजला चरई टेलिफोन एक्सचेंज बिल्डींग माऊली मंडल रोड, चरई , ठाणे (पश्चिम)
022-25014553 rddtextiles3mumbai[at]rediffmail[dot]com
82 हातमाग
ब वर्ग
सोलापूर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, सोलापूर विभाग, सोलापूर सोलापूर जिल्हा महसूल कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था इमारत जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, सोलापूर 0217-2323161/ 2226195 rddtextiles2solapur[at]rediffmail[dot]com
83 हातमाग
ब वर्ग
औरंगाबाद जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. बाळासाहेब पवार सहकार भवन, 3 रा मजला, जाफरगेट, औरंगाबाद. 0240- 2970058 rddtextiles4aurangabad[at]rediffmail[dot]com
84 हातमाग
ब वर्ग
नागपूर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर विभाग, नागपूर नागपूर प्रशासकीय इमारत नं. 2, 8 वा मजला बी विंग सिव्हिल लाईन झेड पी समोर नागपूर- 440 001 0712-2537927 rddtextiles1nagpur[at]rediffmail[dot]com