Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - एपीएमसी

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 >
7 कृउबास निनिअ संबंधी निकष 1916 कृउबास निनिअ 09/03/2023 1.61 डाउनलोड
5 कृउबास निवडणूक - निरिक्षक आदेश २०-०३-२०२३ 2135 कृउबास निवडणूक निरिक्षक 20/03/2023 4.40 डाउनलोड
6 कृउबास मतदान केंद्र संबंधी निकष 1977 कृउबास मतदान केंद्र 13/03/2023 2.65 डाउनलोड
3 कृउबास समिती निवडणूक - आर्थिक दुर्बल घटक आदेश २८-०३-२०२३ 2389 नामनिर्देशन प्रतिज्ञापत्र 28/03/2023 1.40 डाउनलोड
1 कृउबास समिती निवडणूक - उमेदवार मयत बाबत मा. सू. 1८-०4-२०२३ 2935 कृउबास निवडणूक 18/04/2023 0.79 डाउनलोड
4 कृउबास समिती निवडणूक कार्यक्रम सुरू आदेश २१-०३-२३ 2156 कृउबास निवडणूक 21/03/2023 2.95 डाउनलोड
20 कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक आचारसंहिता 1519/18 आचारसंहिता 03/03/2018 1.76 डाउनलोड
13 कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूकीकरीता बाब निहाय खर्च मर्यादाबाबत 1852/21 खर्च मर्यादा 23/06/2021 2.35 डाउनलोड
12 कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूकीसाठी उमेदवार खर्च मर्यादा निश्चित करणेबाबत 609/22 उमेदवार खर्च मर्यादा 21/01/2022 2.22 डाउनलोड
11 कृषि उत्पन्न बाजार समितीकरीता प्राधिकरणस्तरावरील निवडणूक निधी 1050/22 कृषि उत्पन्न बाजार समितीकरीता प्राधिकरणस्तरावरील निवडणूक निधी 08/02/2022 1.52 डाउनलोड