Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - एपीएमसी

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 >
16 जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स.) घोषित करणेबाबत 1453/21 जिनिअ घोषित करणे 29/04/2021 0.47 डाउनलोड
15 जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स.) या नावाने SBI मध्ये खाते उघडणेबाबत 1499/21 बँक खाते 05/05/2021 0.57 डाउनलोड
13 कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूकीकरीता बाब निहाय खर्च मर्यादाबाबत 1852/21 खर्च मर्यादा 23/06/2021 2.35 डाउनलोड
11 कृषि उत्पन्न बाजार समितीकरीता प्राधिकरणस्तरावरील निवडणूक निधी 1050/22 कृषि उत्पन्न बाजार समितीकरीता प्राधिकरणस्तरावरील निवडणूक निधी 08/02/2022 1.52 डाउनलोड
21 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीसाठी निवडणूक चिन्ह (Symbols) विनिर्दिष्ठीत करणे बाबत 1467/18 निवडणूक चिन्ह 01/03/2018 15.86 डाउनलोड
20 कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक आचारसंहिता 1519/18 आचारसंहिता 03/03/2018 1.76 डाउनलोड
14 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीकरीता 1603/21 पदाधिकारी निवडणूक 20/05/2021 0.79 डाउनलोड
7 कृउबास निनिअ संबंधी निकष 1916 कृउबास निनिअ 09/03/2023 1.61 डाउनलोड
6 कृउबास मतदान केंद्र संबंधी निकष 1977 कृउबास मतदान केंद्र 13/03/2023 2.65 डाउनलोड
5 कृउबास निवडणूक - निरिक्षक आदेश २०-०३-२०२३ 2135 कृउबास निवडणूक निरिक्षक 20/03/2023 4.40 डाउनलोड