Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - एपीएमसी

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 >
21 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीसाठी निवडणूक चिन्ह (Symbols) विनिर्दिष्ठीत करणे बाबत 1467/18 निवडणूक चिन्ह 01/03/2018 15.86 डाउनलोड
20 कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक आचारसंहिता 1519/18 आचारसंहिता 03/03/2018 1.76 डाउनलोड
15 जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स.) या नावाने SBI मध्ये खाते उघडणेबाबत 1499/21 बँक खाते 05/05/2021 0.57 डाउनलोड
10 कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत आदेश 6778 रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - एपीएमसी 06/09/2022 2.10 डाउनलोड
11 कृषि उत्पन्न बाजार समितीकरीता प्राधिकरणस्तरावरील निवडणूक निधी 1050/22 कृषि उत्पन्न बाजार समितीकरीता प्राधिकरणस्तरावरील निवडणूक निधी 08/02/2022 1.52 डाउनलोड
7 कृउबास निनिअ संबंधी निकष 1916 कृउबास निनिअ 09/03/2023 1.61 डाउनलोड
9 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीसाठी जागा, वाहने, सेवा अधिग्रहण करणे बाबत 8110/22 अधिग्रहण 11/11/2022 0.99 डाउनलोड
6 कृउबास मतदान केंद्र संबंधी निकष 1977 कृउबास मतदान केंद्र 13/03/2023 2.65 डाउनलोड
1 कृउबास समिती निवडणूक - उमेदवार मयत बाबत मा. सू. 1८-०4-२०२३ 2935 कृउबास निवडणूक 18/04/2023 0.79 डाउनलोड
18 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीमध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्धीबाबत 3492/18 निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 18/05/2018 0.56 डाउनलोड