Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - एपीएमसी

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 >
8 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीनंतर समिती सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करणे बाबत 9646/22 सदस्यांची नावे जाहीर करणे 29/12/2022 1.77 डाउनलोड
10 कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत आदेश 6778 रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - एपीएमसी 06/09/2022 2.10 डाउनलोड
15 जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स.) या नावाने SBI मध्ये खाते उघडणेबाबत 1499/21 बँक खाते 05/05/2021 0.57 डाउनलोड
14 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीकरीता 1603/21 पदाधिकारी निवडणूक 20/05/2021 0.79 डाउनलोड
18 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीमध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्धीबाबत 3492/18 निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 18/05/2018 0.56 डाउनलोड
21 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीसाठी निवडणूक चिन्ह (Symbols) विनिर्दिष्ठीत करणे बाबत 1467/18 निवडणूक चिन्ह 01/03/2018 15.86 डाउनलोड
2 जात वैधता प्रमाणपत्र बाबत प्राधिकरणाचे आदेश दि. ३०-०३-२०२३ 2438 नामनिर्देशन प्रतिज्ञापत्र 30/03/2023 1.41 डाउनलोड
3 कृउबास समिती निवडणूक - आर्थिक दुर्बल घटक आदेश २८-०३-२०२३ 2389 नामनिर्देशन प्रतिज्ञापत्र 28/03/2023 1.40 डाउनलोड
19 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीसाठी उमेदवारांकडून नामनिर्देशन पत्रासोबत घ्यावयाचे प्रतिज्ञापत्र 2682/18 नामनिर्देशन प्रतिज्ञापत्र 19/04/2018 0.96 डाउनलोड
16 जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स.) घोषित करणेबाबत 1453/21 जिनिअ घोषित करणे 29/04/2021 0.47 डाउनलोड