Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - एपीएमसी

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 1 2 3 >
11 कृषि उत्पन्न बाजार समितीकरीता प्राधिकरणस्तरावरील निवडणूक निधी 1050/22 कृषि उत्पन्न बाजार समितीकरीता प्राधिकरणस्तरावरील निवडणूक निधी 08/02/2022 1.52 डाउनलोड
12 कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूकीसाठी उमेदवार खर्च मर्यादा निश्चित करणेबाबत 609/22 उमेदवार खर्च मर्यादा 21/01/2022 2.22 डाउनलोड
13 कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूकीकरीता बाब निहाय खर्च मर्यादाबाबत 1852/21 खर्च मर्यादा 23/06/2021 2.35 डाउनलोड
14 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीकरीता 1603/21 पदाधिकारी निवडणूक 20/05/2021 0.79 डाउनलोड
15 जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स.) या नावाने SBI मध्ये खाते उघडणेबाबत 1499/21 बँक खाते 05/05/2021 0.57 डाउनलोड
16 जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.उ.बा.स.) घोषित करणेबाबत 1453/21 जिनिअ घोषित करणे 29/04/2021 0.47 डाउनलोड
17 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीमध्ये मतदार ओळखपत्र 4411/18 ओळखपत्र 19/06/2018 0.39 डाउनलोड
18 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीमध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्धीबाबत 3492/18 निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 18/05/2018 0.56 डाउनलोड
19 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीसाठी उमेदवारांकडून नामनिर्देशन पत्रासोबत घ्यावयाचे प्रतिज्ञापत्र 2682/18 नामनिर्देशन प्रतिज्ञापत्र 19/04/2018 0.96 डाउनलोड
20 कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक आचारसंहिता 1519/18 आचारसंहिता 03/03/2018 1.76 डाउनलोड