Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 2 3 4 5 6 >
67 निबंधक हा निवडणूक निर्णय अधिकारी असलेस उमेदवाराचे नामनिर्देशन फेटाळण्यात आल्यास त्याविरुध्द अपील करणेबाबतत 3744 नामनिर्देशन 04/07/2015 0.15 डाउनलोड
105 शुध्दीपत्रक - जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी दुग्ध व मत्स्य 885 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 26/11/2014 0.15 डाउनलोड
110 निबंधक हा निवडणूक निर्णय अधिकारी असलेस उमेदवाराचे नामनिर्देशन फेटाळल्यास त्याविरुध्द अपील करणेबाबत 803 नामनिर्देशन 19/11/2014 0.15 डाउनलोड
98 म.स.सं (स. नि.) नियम 2014 मधील क वर्गातील संस्थांचे निवडणूक कामी सहकार खात्या व्यतिरिक्त शासनाचे इतर विभाग, सहकारी संस्थांचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी/अधिकारी यांची निवडणूक कामकाजासाठी नेमणूक करणेबाबत 1039 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 11/12/2014 0.18 डाउनलोड
104 रासनिप्रा या नावाने राष्ट्रीयकृत बॅँकेत तालुका/प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांनी चालू खाते उघडणेबाबत 887 निवडणूक निधी व खर्च 26/11/2014 0.19 डाउनलोड
107 OPENING OF CURRENT BANK ACCOUNT IN THE NATIONALISED BANK. 881 निवडणूक निधी व खर्च 25/11/2014 0.19 डाउनलोड
65 अ ब क व ड प्रकारच्या संस्थांच्या निवडणूक निधीच्या आणि निवडणूक खर्चाच्या विहीत नोद वहया ठेवणेबाबत (अ.शा.पत्र) 7394 निवडणूक निधी व खर्च 17/08/2015 0.20 डाउनलोड
51 निबंधक हा निवडणुक निर्णय अधिकारी असलेच उमेदवारांचे नामनिर्देशन फेटाळण्यात आल्यास त्याविरुध्द अपिल करणेबाबत 6115 नामनिर्देशन 19/10/2016 0.23 डाउनलोड
102 शुध्दीपत्रक अ व ब वर्गातील सहकारी संस्थांचे समिती निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अनुसरावयाच्या मार्गदर्शक सुचना. 957 मार्गदर्शक सुचना 03/12/2014 0.23 डाउनलोड
64 उमेदवारांची ठेव (डिपॉझीट) रक्कम परत अथवा जप्त करणेबाबत 7700 उमेदवार अनामत ठेव 04/09/2015 0.24 डाउनलोड