Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 4 5 >
97 क प्रकार संस्था निवडणूक कार्यक्रमाच्या प्रेसनोट बाबत 1047 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 12/12/2014 0.04 डाउनलोड
106 जिल्हा/तालुका खरेदी - विक्री संघाची निवडणूक प्रक्रियाबाबत 880 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 25/11/2014 0.04 डाउनलोड
73 संस्थेची सन 2015 ते 2020 या कालावधीकरीता निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा घेणेबाबत 4106 समितीची रचना 24/04/2015 0.06 डाउनलोड
74 राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर विहीत कालमर्यादेत कार्यवाही करणेबाबत व स्वतंत्र नोंदवही ठेवणेबाबत 4067 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 23/04/2015 0.06 डाउनलोड
91 जिमस बॅक व सर्व राज्यस्तरीय संघीय व शिखर संघ निवडणूक घेणेसाठी जि. स. नि. अ. नियुक्तीबाबत 46 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 02/01/2015 0.06 डाउनलोड
96 निवडणूक विषयक आणि प्राधिकरण विषयक वृत्तपत्रात प्रसिध्द होणारे वृत्तावर वेळेत कार्यवाही करणेबाबत 1083 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 18/12/2014 0.06 डाउनलोड
103 रा. स. नि. प्रा. या नावाने स्‍टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बँक चालू खाते उघडणेबाबत 905 निवडणूक निधी व खर्च 27/11/2014 0.06 डाउनलोड
80 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूकीबाबत 2718 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 24/02/2015 0.07 डाउनलोड
84 जिल्हा तालुका खरेदी विक्री संघाची निवडणूक प्रक्रियाबाबत 1407 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 02/02/2015 0.07 डाउनलोड
63 नैमित्तिक रिक्त जागा व निवडणूकी दरम्यान रिक्त राहणाऱ्या जागा मूलभूत फरक विचारात‍ घेवून निवडणूकी दरम्यान रिक्त राहणाऱ्या जागा भरणेबाबत 7952 नैमित्तीक रिक्त जागा 09/09/2015 0.08 डाउनलोड