Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 4 5 >
75 माहिती अधिकार अर्जांतर्गत जमा करावयाच्या रोख रक्कमेचे लेखाशिर्ष माहिती अधिकार 25/02/2015 0.82 डाउनलोड
77 लेखाधिकारी यांना जन माहिती अधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत माहिती अधिकार 18/02/2015 0.43 डाउनलोड
117 सहयोगी सभासदत्व (शासन आदेश) सहयोगी सभासदत्व 12/06/2007 0.93 डाउनलोड
118 सहयोगी सभासदत्व (शासन आदेश) सहयोगी सभासदत्व 05/11/2006 1.11 डाउनलोड
95 सुधारणा - तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी घोषित करणे 1000 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 08/12/2014 1.11 डाउनलोड
96 राज्य / विभाग / जिल्हा कार्यक्षेत्र असलेल्या सर्व सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याबाबत 1006 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 08/12/2014 0.08 डाउनलोड
56 प्रशसक नियुक्त केलेल्या सहकारी संस्थांची निवडणुक प्रक्रिया सुरु करणेबाबत 1037 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 20/02/2016 1.08 डाउनलोड
94 म.स.सं (स. नि.) नियम 2014 मधील क वर्गातील संस्थांचे निवडणूक कामी सहकार खात्या व्यतिरिक्त शासनाचे इतर विभाग, सहकारी संस्थांचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी/अधिकारी यांची निवडणूक कामकाजासाठी नेमणूक करणेबाबत 1039 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 11/12/2014 0.18 डाउनलोड
93 क प्रकार संस्था निवडणूक कार्यक्रमाच्या प्रेसनोट बाबत 1047 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 12/12/2014 0.04 डाउनलोड
92 निवडणूक विषयक आणि प्राधिकरण विषयक वृत्तपत्रात प्रसिध्द होणारे वृत्तावर वेळेत कार्यवाही करणेबाबत 1083 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 18/12/2014 0.06 डाउनलोड