Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 4 5 >
123 अखर्चित निवडणूक निधी व उमेदवार अनामत 8113 उमेदवार अनामत ठेव 01/01/0001 0.58 डाउनलोड
124 सहकारी संस्थांच्या समिती सदस्यांमधील रिक्त झालेल्या नैमित्तीक जागा भरणे बाबत 7750 नैमित्तीक रिक्त जागा 01/01/0001 1.17 डाउनलोड
125 सहकारी संस्था प्रवर्गासाठी प्रस्तावीत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत निकष ठरवून देणे बाबत 1552 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 01/01/0001 1.15 डाउनलोड
126 ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत 2/3 पेक्षा कमी समिती सदस्य निवडून आले आहेत अशा समिती सदस्यांचे गठण करणेबाबत 4315 समितीची रचना 01/01/0001 0.62 डाउनलोड
127 ड' प्रकारच्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सुचना 1541 मार्गदर्शक सुचना 01/01/0001 1.47 डाउनलोड
128 ब वर्गातील सहकारी संस्थाच्या निवडणुक खर्चात रु. 10,000/- इतक्या मर्यादेत झालेल्या खर्चास मान्यता देणेबाबत 4179 निवडणूक निधी व खर्च 01/01/0001 1.04 डाउनलोड
66 निवडणूक स्थगितीबाबत शासन आदेश 4067 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 01/08/2015 0.62 डाउनलोड
90 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूकीकरीता राज्यातील विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांची जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती 47 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 02/01/2015 0.11 डाउनलोड
91 जिमस बॅक व सर्व राज्यस्तरीय संघीय व शिखर संघ निवडणूक घेणेसाठी जि. स. नि. अ. नियुक्तीबाबत 46 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 02/01/2015 0.06 डाउनलोड
84 जिल्हा तालुका खरेदी विक्री संघाची निवडणूक प्रक्रियाबाबत 1407 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 02/02/2015 0.07 डाउनलोड