Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 4 5 >
42 सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी निकष 4248 सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी 29/07/2017 0.71 डाउनलोड
82 सहयोगी सभासदत्व स्पष्टीकरण 224 सहयोगी सभासदत्व 16/02/2015 1.58 डाउनलोड
121 सहयोगी सभासदत्व (शासन आदेश) सहयोगी सभासदत्व 12/06/2007 0.93 डाउनलोड
122 सहयोगी सभासदत्व (शासन आदेश) सहयोगी सभासदत्व 05/11/2006 1.11 डाउनलोड
1 ई-१ - २०२४ मधील दि. ०१-०१-२०२४ ते ३१-१२-२०२४ या कालावधीतील निवडणूकीस पात्र असलेल्या सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था यांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत आदेश क्र. ८६२०, दि. २८-१२-२०२३. 8620 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 28/12/2023 1.83 डाउनलोड
3 निवडणूक सुरू करणे आदेश 6629 – 03-10-2023 6629 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 03/10/2023 1.02 डाउनलोड
4 अर्हता दिनांक आदेश 6627 – 03-10-2023 6627 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 03/10/2023 1.79 डाउनलोड
5 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा आरंभ आदेश - दि. ०१-०४-२०२१ ते दि. ३१-१२-२०२१ आणि दि. ०१-०१-२०२२ ते ३१-१२-२०२२ या कालावधीमधील पात्र असलेल्या संस्थांच्या निवडणूकांचा आरंभ 1276 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 15/02/2023 2.08 डाउनलोड
25 क व ड वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी यांची नामतालीका तयार करण्यासाठी अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबतच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 8339 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 02/12/2019 0.44 डाउनलोड
34 प्राथमिक विणकर (हातमाग व यंत्रमाग) सहकारी संस्था यांचे निवडणुकांबाबत 7828 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 31/10/2018 0.97 डाउनलोड