Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 3 4 5 6 7 >
28 सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांच्या निवडणुक निधीबाबत 3934 निवडणूक निधी व खर्च 15/04/2019 0.63 डाउनलोड
39 पोलीस बंदोबस्त खर्च निवडणूक खर्चातून वगळणे बाबत. 8257 निवडणूक निधी व खर्च 07/12/2017 1.35 डाउनलोड
40 प्राधिकरणाकडे मंजुर मर्यादेपेक्षा जास्तीचे खर्च मंजुरीकरीता प्राप्त प्रस्तावामध्ये आढळुन येणाऱ्या त्रृटीबाबत 6631 निवडणूक निधी व खर्च 03/10/2017 0.58 डाउनलोड
53 निवडणूक खर्चाचे हिशोब विहीत मुदतीत पूर्ण करणेबाबत 5464 निवडणूक निधी व खर्च 20/09/2016 1.50 डाउनलोड
56 निवडणूकीसाठी संस्थेकडून निवडणूक निधी स्विकारतांना जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी/ तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत 4091 निवडणूक निधी व खर्च 05/07/2016 0.84 डाउनलोड
59 प्राधिकरणाने जाहिरात खर्चासंबंधी पारीत केलेले आदेश 2888 निवडणूक निधी व खर्च 10/05/2016 0.14 डाउनलोड
65 अ ब क व ड प्रकारच्या संस्थांच्या निवडणूक निधीच्या आणि निवडणूक खर्चाच्या विहीत नोद वहया ठेवणेबाबत (अ.शा.पत्र) 7394 निवडणूक निधी व खर्च 17/08/2015 0.20 डाउनलोड
71 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीत झालेल्या वाढीव खर्चास मान्यता 5112 निवडणूक निधी व खर्च 09/06/2015 1.05 डाउनलोड
83 अ,ब क व ड प्रकारच्या संस्थांची निवडणूक निधी विहीत नोंदवहया ठेवणेबाबत 1533 निवडणूक निधी व खर्च 04/02/2015 1.92 डाउनलोड
87 शासकीय जाहिरात वितरण धोरण 2009 नि. कार्य. जाहिरात प्रसिध्दीबाबत 616 निवडणूक निधी व खर्च 20/01/2015 0.08 डाउनलोड