Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 2 3 4 5 6 >
35 जिल्हा व तालुका स्तरावर गठीत निवडणुक कक्षाचे कामकाज ठरविणेबाबत 6346 नियंत्रण कक्ष 27/08/2018 1.90 डाउनलोड
20 निवडणूक विषयक कागदपत्रांची विल्हेवाट करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करणे 1435 निवडणूक कागदपत्रे 18/03/2020 1.48 डाउनलोड
68 निकाली निघालेल्या धारिकांचे वर्गीकरण करुन अभिलेख कक्षामध्ये धारीका जमा करणे बाबत 5699 निवडणूक कागदपत्रे 02/07/2015 1.73 डाउनलोड
41 सहकारी संस्थांची निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांना निशाणी (चिन्ह) वाटप करतांना अनुसरावयाच्या कार्यपध्दती बाबत 6284 निवडणूक चिन्ह 22/09/2017 0.72 डाउनलोड
92 अतिरिक्त निवडणूक चिन्ह (Symbol‍s) विनिर्दीष्ठीत करणे 1395 निवडणूक चिन्ह 31/12/2014 0.24 डाउनलोड
95 नियम 28(3)(ल) एकूण निवडून दयावयाच्या जागांच्या 30 टक्के उमेदवारांनी एकत्रित मागणी केल्यास त्यांना एकच निवडणूक चिन्ह देता येण्याबाबत 1086 निवडणूक चिन्ह 18/12/2014 0.08 डाउनलोड
117 निवडणूकांसाठी चिन्ह (Symbols) विनिर्दिष्ठीत करणे 544 निवडणूक चिन्ह 10/10/2014 0.99 डाउनलोड
29 निवडणुकीचा दिनांक (Date of election) हया संदर्भात अधिक स्पष्टता आणणेकरिता आदेश पारित करणेबाबत 6954 निवडणूक निकाल 09/04/2019 1.11 डाउनलोड
2 सहकारी संस्थांचा अंदाजित निवडणूक निधी निश्चित करणेबाबत रा स नि प्रा आदेश (क्र. 7149, दि. 26-10-2023) 7149 निवडणूक निधी व खर्च 26/10/2023 4.51 डाउनलोड
7 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा खर्च विहीत मर्यादेत ठेवणेबाबतचे निकष व मार्गदर्शक सुचना 1688 निवडणूक निधी व खर्च 16/06/2020 1.68 डाउनलोड