Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 1 2 3 4 5 >
99 सुधारणा - तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी घोषित करणे 1000 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 08/12/2014 1.11 डाउनलोड
113 तालुका / प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून मान्यता आदेश - झरीझामणी जि. यवतमाळ 569 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 27/10/2014 0.09 डाउनलोड
115 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी घोषित करणे - मालवण जि. सिधुदुर्ग 555 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 16/10/2014 0.77 डाउनलोड
118 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी घोषित करणे 550 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 10/10/2014 1.17 डाउनलोड
16 उमेदवाराने नामनिर्देशनासोबत दयावयाचे प्रतिज्ञापत्र आदेश 1533 नामनिर्देशन 05/05/2020 0.35 डाउनलोड
17 शपथपत्र याऐवजी प्रतिज्ञापत्र देणे 1538 नामनिर्देशन 05/05/2020 0.63 डाउनलोड
36 नामनिर्देशन पत्र छाननी बाबत मार्गदर्शक सुचना 4213 नामनिर्देशन 11/06/2018 1.00 डाउनलोड
51 निबंधक हा निवडणुक निर्णय अधिकारी असलेच उमेदवारांचे नामनिर्देशन फेटाळण्यात आल्यास त्याविरुध्द अपिल करणेबाबत 6115 नामनिर्देशन 19/10/2016 0.23 डाउनलोड
67 निबंधक हा निवडणूक निर्णय अधिकारी असलेस उमेदवाराचे नामनिर्देशन फेटाळण्यात आल्यास त्याविरुध्द अपील करणेबाबतत 3744 नामनिर्देशन 04/07/2015 0.15 डाउनलोड
110 निबंधक हा निवडणूक निर्णय अधिकारी असलेस उमेदवाराचे नामनिर्देशन फेटाळल्यास त्याविरुध्द अपील करणेबाबत 803 नामनिर्देशन 19/11/2014 0.15 डाउनलोड