Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 1 2 3 4 5 >
54 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी आदेश - पालघर 5108 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 31/08/2016 1.23 डाउनलोड
90 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूकीकरीता राज्यातील विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांची जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती 47 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 02/01/2015 0.11 डाउनलोड
91 जिमस बॅक व सर्व राज्यस्तरीय संघीय व शिखर संघ निवडणूक घेणेसाठी जि. स. नि. अ. नियुक्तीबाबत 46 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 02/01/2015 0.06 डाउनलोड
105 शुध्दीपत्रक - जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी दुग्ध व मत्स्य 885 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 26/11/2014 0.15 डाउनलोड
108 शुध्दीपत्र जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी घोषित करणे - कोकण विभागातील सर्व जिल्हयांसाठी 839/840 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 24/11/2014 0.11 डाउनलोड
114 जिल्हा सहकारी अधिकारी नियम 3 (1) चे अधिकार देणे 564 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 20/10/2014 0.27 डाउनलोड
116 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी घोषित करणे 549 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 10/10/2014 0.48 डाउनलोड
32 तालुका / प्रभाग सहकारी निवडणुक अधिकारी नियुक्तीबाबत (दुग्ध) 9039 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 20/12/2018 0.85 डाउनलोड
49 उपनिबंधक सहकारी संस्था म्हाडा यांचे दोन उपनिबंधक यांचे कार्यक्षेत्र विभागणेबाबत 7362 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 03/12/2016 0.43 डाउनलोड
57 तालुका / प्रभाग सहकारी निवडणुक अधिकारी नियुक्तीबाबत (झोपूप्रा, पुणे) 3299 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 10/05/2016 0.73 डाउनलोड