Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 4 5 >
8 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांसाठी आचारसंहितेबाबत 1674 आचारसंहिता 15/06/2020 0.53 डाउनलोड
50 इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) मान्यताबाबत 6516 इलेक्ट्राॅनिक मतदान यंत्र 05/11/2016 1.62 डाउनलोड
58 म. स. सं. अधिनियम 1960 अन्वये घेण्यात येणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये उमेदवारांकडून नियमानुसार जप्त केलेल्या (डिपॉझीट) रक्कम ज्या प्राधिकरणाकडे वर्ग झालेल्या आहेत त्या रकमांच्या विनियोगा संदर्भात धोरण निश्चित करणे 2885 उमेदवार अनामत ठेव 10/05/2016 1.24 डाउनलोड
64 उमेदवारांची ठेव (डिपॉझीट) रक्कम परत अथवा जप्त करणेबाबत 7700 उमेदवार अनामत ठेव 04/09/2015 0.24 डाउनलोड
72 उमेदवारांची ठेव (डिपॉझीट) रक्कम परत अथवा जप्त करणेबाबत 4724 उमेदवार अनामत ठेव 26/05/2015 0.13 डाउनलोड
123 अखर्चित निवडणूक निधी व उमेदवार अनामत 8113 उमेदवार अनामत ठेव 01/01/0001 0.58 डाउनलोड
13 उमेदवार निवडणूक खर्च मर्यादा 1570 उमेदवार खर्च 20/05/2020 0.37 डाउनलोड
18 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी (वस्त्रोदयोग) शुध्दीपत्रक 1520 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 27/04/2020 0.78 डाउनलोड
30 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी (सहकारी साखर कारखाने) 3430 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 28/03/2019 0.82 डाउनलोड
47 राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणास प्राप्त अधिकार प्रदान करणेबाबत (दुग्ध) 9507 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 19/12/2016 0.75 डाउनलोड