Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 5 6 7 8 9 >
61 महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणुक) नियम 2014 मधील नियम 80 चे आदेश 9745 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 30/12/2015 0.45 डाउनलोड
62 राज्य स्तरीय संघीय / शिखर दुग्ध सहकारी संस्थांच्या जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी नियुक्तीचा सुधारीत आदेश 9437 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 17/12/2015 0.50 डाउनलोड
63 नैमित्तिक रिक्त जागा व निवडणूकी दरम्यान रिक्त राहणाऱ्या जागा मूलभूत फरक विचारात‍ घेवून निवडणूकी दरम्यान रिक्त राहणाऱ्या जागा भरणेबाबत 7952 नैमित्तीक रिक्त जागा 09/09/2015 0.08 डाउनलोड
64 उमेदवारांची ठेव (डिपॉझीट) रक्कम परत अथवा जप्त करणेबाबत 7700 उमेदवार अनामत ठेव 04/09/2015 0.24 डाउनलोड
65 अ ब क व ड प्रकारच्या संस्थांच्या निवडणूक निधीच्या आणि निवडणूक खर्चाच्या विहीत नोद वहया ठेवणेबाबत (अ.शा.पत्र) 7394 निवडणूक निधी व खर्च 17/08/2015 0.20 डाउनलोड
66 निवडणूक स्थगितीबाबत शासन आदेश 4067 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 01/08/2015 0.62 डाउनलोड
67 निबंधक हा निवडणूक निर्णय अधिकारी असलेस उमेदवाराचे नामनिर्देशन फेटाळण्यात आल्यास त्याविरुध्द अपील करणेबाबतत 3744 नामनिर्देशन 04/07/2015 0.15 डाउनलोड
68 निकाली निघालेल्या धारिकांचे वर्गीकरण करुन अभिलेख कक्षामध्ये धारीका जमा करणे बाबत 5699 निवडणूक कागदपत्रे 02/07/2015 1.73 डाउनलोड
69 ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत 2/3 पेक्षा कमी समिती सदस्य निवडून आले आहेत अशा समिती सदस्यांचे गठण करणेबाबत 881 समितीची रचना 23/06/2015 0.08 डाउनलोड
70 प्राधिकरणाने निवडणूकीबाबत तयार केलेले धोरण 477 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 14/06/2015 0.83 डाउनलोड