Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 4 5 6 7 8 >
51 निबंधक हा निवडणुक निर्णय अधिकारी असलेच उमेदवारांचे नामनिर्देशन फेटाळण्यात आल्यास त्याविरुध्द अपिल करणेबाबत 6115 नामनिर्देशन 19/10/2016 0.23 डाउनलोड
52 मा.उच्च न्याया. याचिका क्र.2251/16 - निधी अभावी प्रलंबीत असलेल्या संस्थाबाबत 6028 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 17/10/2016 0.37 डाउनलोड
53 निवडणूक खर्चाचे हिशोब विहीत मुदतीत पूर्ण करणेबाबत 5464 निवडणूक निधी व खर्च 20/09/2016 1.50 डाउनलोड
54 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी आदेश - पालघर 5108 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 31/08/2016 1.23 डाउनलोड
55 क व ड प्रवर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका संदर्भातील त्रुटीबाबत 4188 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 11/07/2016 1.82 डाउनलोड
56 निवडणूकीसाठी संस्थेकडून निवडणूक निधी स्विकारतांना जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी/ तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत 4091 निवडणूक निधी व खर्च 05/07/2016 0.84 डाउनलोड
57 तालुका / प्रभाग सहकारी निवडणुक अधिकारी नियुक्तीबाबत (झोपूप्रा, पुणे) 3299 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 10/05/2016 0.73 डाउनलोड
58 म. स. सं. अधिनियम 1960 अन्वये घेण्यात येणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये उमेदवारांकडून नियमानुसार जप्त केलेल्या (डिपॉझीट) रक्कम ज्या प्राधिकरणाकडे वर्ग झालेल्या आहेत त्या रकमांच्या विनियोगा संदर्भात धोरण निश्चित करणे 2885 उमेदवार अनामत ठेव 10/05/2016 1.24 डाउनलोड
59 प्राधिकरणाने जाहिरात खर्चासंबंधी पारीत केलेले आदेश 2888 निवडणूक निधी व खर्च 10/05/2016 0.14 डाउनलोड
60 प्रशसक नियुक्त केलेल्या सहकारी संस्थांची निवडणुक प्रक्रिया सुरु करणेबाबत 1037 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 20/02/2016 1.08 डाउनलोड