Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 3 4 5 6 7 >
41 सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांकरीता निर्वाचन अधिकारी यांचे नेमणुकीबाबत 3880 मार्गदर्शक सुचना 13/07/2017 0.75 डाउनलोड
42 सहकारी संस्थाच्या निवडणुकी दरम्यान निर्वाचन अधिकारी यांचे होणाऱ्या नियतकालिक बदल्या / सेवानिवृत्ती / राजीनामा /बडतर्फी / मृत्यु / गंभीर आजारण / वैयक्तिक स्वरुपाच्या गंभीर अडचणी इ. बाबत अनुसरावयाची कार्यपदध्दती 3165 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 06/06/2017 0.58 डाउनलोड
43 राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणास प्राप्त अधिकार प्रदान करणेबाबत (दुग्ध) 9507 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 19/12/2016 0.75 डाउनलोड
44 राज्य सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीच्या संदर्भात वर्तमानपत्रातील जाहिराती 7756 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 17/12/2016 0.92 डाउनलोड
45 उपनिबंधक सहकारी संस्था म्हाडा यांचे दोन उपनिबंधक यांचे कार्यक्षेत्र विभागणेबाबत 7362 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 03/12/2016 0.43 डाउनलोड
46 इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) मान्यताबाबत 6516 इलेक्ट्राॅनिक मतदान यंत्र 05/11/2016 1.62 डाउनलोड
47 निबंधक हा निवडणुक निर्णय अधिकारी असलेच उमेदवारांचे नामनिर्देशन फेटाळण्यात आल्यास त्याविरुध्द अपिल करणेबाबत 6115 नामनिर्देशन 19/10/2016 0.23 डाउनलोड
48 मा.उच्च न्याया. याचिका क्र.2251/16 - निधी अभावी प्रलंबीत असलेल्या संस्थाबाबत 6028 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 17/10/2016 0.37 डाउनलोड
49 निवडणूक खर्चाचे हिशोब विहीत मुदतीत पूर्ण करणेबाबत 5464 निवडणूक निधी व खर्च 20/09/2016 1.50 डाउनलोड
50 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी आदेश - पालघर 5108 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 31/08/2016 1.23 डाउनलोड