Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 3 4 5 6 7 >
41 सहकारी संस्थांची निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांना निशाणी (चिन्ह) वाटप करतांना अनुसरावयाच्या कार्यपध्दती बाबत 6284 निवडणूक चिन्ह 22/09/2017 0.72 डाउनलोड
42 सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी निकष 4248 सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी 29/07/2017 0.71 डाउनलोड
43 शुध्दीपत्रक - तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी यांचे स्तरावरील क वर्गातील सहकारी संस्थाच्या निवडणुक कामकाजाच्या तपासणीबाबत 3976 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 18/07/2017 0.98 डाउनलोड
44 तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी यांचे स्तरावरील क वर्गातील सहकारी संस्थाच्या निवडणुक कामकाजाच्या तपासणीबाबत 3964 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 17/07/2017 0.68 डाउनलोड
45 सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांकरीता निर्वाचन अधिकारी यांचे नेमणुकीबाबत 3880 मार्गदर्शक सुचना 13/07/2017 0.75 डाउनलोड
46 सहकारी संस्थाच्या निवडणुकी दरम्यान निर्वाचन अधिकारी यांचे होणाऱ्या नियतकालिक बदल्या / सेवानिवृत्ती / राजीनामा /बडतर्फी / मृत्यु / गंभीर आजारण / वैयक्तिक स्वरुपाच्या गंभीर अडचणी इ. बाबत अनुसरावयाची कार्यपदध्दती 3165 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 06/06/2017 0.58 डाउनलोड
47 राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणास प्राप्त अधिकार प्रदान करणेबाबत (दुग्ध) 9507 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 19/12/2016 0.75 डाउनलोड
48 राज्य सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीच्या संदर्भात वर्तमानपत्रातील जाहिराती 7756 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 17/12/2016 0.92 डाउनलोड
49 उपनिबंधक सहकारी संस्था म्हाडा यांचे दोन उपनिबंधक यांचे कार्यक्षेत्र विभागणेबाबत 7362 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 03/12/2016 0.43 डाउनलोड
50 इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) मान्यताबाबत 6516 इलेक्ट्राॅनिक मतदान यंत्र 05/11/2016 1.62 डाउनलोड