Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 2 3 4 5 6 >
31 जिल्हा व तालुका स्तरावर गठीत निवडणुक कक्षाचे कामकाज ठरविणेबाबत 6346 नियंत्रण कक्ष 27/08/2018 1.90 डाउनलोड
32 नामनिर्देशन पत्र छाननी बाबत मार्गदर्शक सुचना 4213 नामनिर्देशन 11/06/2018 1.00 डाउनलोड
33 अपिलीय अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत (श्री नाईकवाडी) 1755 माहिती अधिकार 12/03/2018 0.35 डाउनलोड
34 GRANT OF LEGAL ASSISTANCE TO THE OFFICERS AND EMPLOYEES WHO HAVE BEEN MADE PARTIES IN CIVIL AND CRIMINAL PROCEEDINGS IN THEIR PERSONAL CAPACITY WHILE PERFORMING THE ELECTION DUTIES ON BEHALF OF SCEA. 8795 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 28/12/2017 1.67 डाउनलोड
35 पोलीस बंदोबस्त खर्च निवडणूक खर्चातून वगळणे बाबत. 8257 निवडणूक निधी व खर्च 07/12/2017 1.35 डाउनलोड
36 प्राधिकरणाकडे मंजुर मर्यादेपेक्षा जास्तीचे खर्च मंजुरीकरीता प्राप्त प्रस्तावामध्ये आढळुन येणाऱ्या त्रृटीबाबत 6631 निवडणूक निधी व खर्च 03/10/2017 0.58 डाउनलोड
37 सहकारी संस्थांची निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांना निशाणी (चिन्ह) वाटप करतांना अनुसरावयाच्या कार्यपध्दती बाबत 6284 निवडणूक चिन्ह 22/09/2017 0.72 डाउनलोड
38 सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी निकष 4248 सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी 29/07/2017 0.71 डाउनलोड
39 शुध्दीपत्रक - तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी यांचे स्तरावरील क वर्गातील सहकारी संस्थाच्या निवडणुक कामकाजाच्या तपासणीबाबत 3976 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 18/07/2017 0.98 डाउनलोड
40 तालुका सहकारी निवडणुक अधिकारी यांचे स्तरावरील क वर्गातील सहकारी संस्थाच्या निवडणुक कामकाजाच्या तपासणीबाबत 3964 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 17/07/2017 0.68 डाउनलोड