Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 2 3 4 5 6 >
31 नैमित्तिक रिक्त जागेबाबत सुधारित आदेश 3428 नैमित्तीक रिक्त जागा 28/03/2019 0.34 डाउनलोड
32 तालुका / प्रभाग सहकारी निवडणुक अधिकारी नियुक्तीबाबत (दुग्ध) 9039 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 20/12/2018 0.85 डाउनलोड
33 सहकारी संस्थांच्या समिती निवडण्यासाठी आरक्षण संदर्भात आदेश 7910 समितीची रचना 03/11/2018 0.98 डाउनलोड
34 प्राथमिक विणकर (हातमाग व यंत्रमाग) सहकारी संस्था यांचे निवडणुकांबाबत 7828 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 31/10/2018 0.97 डाउनलोड
35 जिल्हा व तालुका स्तरावर गठीत निवडणुक कक्षाचे कामकाज ठरविणेबाबत 6346 नियंत्रण कक्ष 27/08/2018 1.90 डाउनलोड
36 नामनिर्देशन पत्र छाननी बाबत मार्गदर्शक सुचना 4213 नामनिर्देशन 11/06/2018 1.00 डाउनलोड
37 अपिलीय अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत (श्री नाईकवाडी) 1755 माहिती अधिकार 12/03/2018 0.35 डाउनलोड
38 GRANT OF LEGAL ASSISTANCE TO THE OFFICERS AND EMPLOYEES WHO HAVE BEEN MADE PARTIES IN CIVIL AND CRIMINAL PROCEEDINGS IN THEIR PERSONAL CAPACITY WHILE PERFORMING THE ELECTION DUTIES ON BEHALF OF SCEA. 8795 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 28/12/2017 1.67 डाउनलोड
39 पोलीस बंदोबस्त खर्च निवडणूक खर्चातून वगळणे बाबत. 8257 निवडणूक निधी व खर्च 07/12/2017 1.35 डाउनलोड
40 प्राधिकरणाकडे मंजुर मर्यादेपेक्षा जास्तीचे खर्च मंजुरीकरीता प्राप्त प्रस्तावामध्ये आढळुन येणाऱ्या त्रृटीबाबत 6631 निवडणूक निधी व खर्च 03/10/2017 0.58 डाउनलोड