Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 1 2 3 4 5 >
21 क व ड वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी यांची नामतालीका तयार करण्यासाठी अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबतच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 8339 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 02/12/2019 0.44 डाउनलोड
22 निवडणुकीस पात्र सहकारी संस्थेची निवडणुक प्रक्रिया मुदतीत व अचुक, निर्दोष मतदार यादीच्या आधारे पुर्ण करणेबाबत (अ.शा. पत्र) 6837 मतदारा यादी 30/08/2019 1.41 डाउनलोड
23 निवडणूक निर्णय अधिकारी, जिल्हा/तालुका/प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांना जन माहिती व प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून घोषित करणे बाबत आदेश 5568 माहिती अधिकार 05/07/2019 1.18 डाउनलोड
24 सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांच्या निवडणुक निधीबाबत 3934 निवडणूक निधी व खर्च 15/04/2019 0.63 डाउनलोड
25 निवडणुकीचा दिनांक (Date of election) हया संदर्भात अधिक स्पष्टता आणणेकरिता आदेश पारित करणेबाबत 6954 निवडणूक निकाल 09/04/2019 1.11 डाउनलोड
26 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी (सहकारी साखर कारखाने) 3430 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 28/03/2019 0.82 डाउनलोड
27 नैमित्तिक रिक्त जागेबाबत सुधारित आदेश 3428 नैमित्तीक रिक्त जागा 28/03/2019 0.34 डाउनलोड
28 तालुका / प्रभाग सहकारी निवडणुक अधिकारी नियुक्तीबाबत (दुग्ध) 9039 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 20/12/2018 0.85 डाउनलोड
29 सहकारी संस्थांच्या समिती निवडण्यासाठी आरक्षण संदर्भात आदेश 7910 समितीची रचना 03/11/2018 0.98 डाउनलोड
30 प्राथमिक विणकर (हातमाग व यंत्रमाग) सहकारी संस्था यांचे निवडणुकांबाबत 7828 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 31/10/2018 0.97 डाउनलोड