Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 1 2 3 4 5 >
21 निवडणूक निरिक्षकांची जबाबदारी व कार्ये निश्चित करणे. 1425 निवडणूक निरिक्षक 17/03/2020 1.34 डाउनलोड
22 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या समिती निवडणूक प्रक्रियेबाबत अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 8621 मार्गदर्शक सुचना 10/12/2019 0.90 डाउनलोड
23 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची मतदार यादी तयार करणे संबंधीत अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 8624 मार्गदर्शक सुचना 10/12/2019 1.60 डाउनलोड
24 जिल्हा मध्यर्ती सहकारी बँकांच्या समिती निवडणूक प्रक्रियेबाबत अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 8892 मार्गदर्शक सुचना 10/12/2019 0.93 डाउनलोड
25 क व ड वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी यांची नामतालीका तयार करण्यासाठी अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबतच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 8339 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 02/12/2019 0.44 डाउनलोड
26 निवडणुकीस पात्र सहकारी संस्थेची निवडणुक प्रक्रिया मुदतीत व अचुक, निर्दोष मतदार यादीच्या आधारे पुर्ण करणेबाबत (अ.शा. पत्र) 6837 मतदारा यादी 30/08/2019 1.41 डाउनलोड
27 निवडणूक निर्णय अधिकारी, जिल्हा/तालुका/प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांना जन माहिती व प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून घोषित करणे बाबत आदेश 5568 माहिती अधिकार 05/07/2019 1.18 डाउनलोड
28 सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांच्या निवडणुक निधीबाबत 3934 निवडणूक निधी व खर्च 15/04/2019 0.63 डाउनलोड
29 निवडणुकीचा दिनांक (Date of election) हया संदर्भात अधिक स्पष्टता आणणेकरिता आदेश पारित करणेबाबत 6954 निवडणूक निकाल 09/04/2019 1.11 डाउनलोड
30 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी (सहकारी साखर कारखाने) 3430 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 28/03/2019 0.82 डाउनलोड