Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 1 2 3 4 5 >
11 मतदार ओळख पत्र 1540 मतदार ओळखपत्र 06/05/2020 0.95 डाउनलोड
12 उमेदवाराने नामनिर्देशनासोबत दयावयाचे प्रतिज्ञापत्र आदेश 1533 नामनिर्देशन 05/05/2020 0.35 डाउनलोड
13 शपथपत्र याऐवजी प्रतिज्ञापत्र देणे 1538 नामनिर्देशन 05/05/2020 0.63 डाउनलोड
14 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी (वस्त्रोदयोग) शुध्दीपत्रक 1520 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 27/04/2020 0.78 डाउनलोड
15 पदाधिकारी निवडीसंदर्भात कार्यपध्दती निश्चित करणे 1457 पदाधिकारी निवड 19/03/2020 1.68 डाउनलोड
16 निवडणूक विषयक कागदपत्रांची विल्हेवाट करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करणे 1435 निवडणूक कागदपत्रे 18/03/2020 1.48 डाउनलोड
17 निवडणूक निरिक्षकांची जबाबदारी व कार्ये निश्चित करणे. 1425 निवडणूक निरिक्षक 17/03/2020 1.34 डाउनलोड
18 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या समिती निवडणूक प्रक्रियेबाबत अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 8621 मार्गदर्शक सुचना 10/12/2019 0.90 डाउनलोड
19 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची मतदार यादी तयार करणे संबंधीत अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 8624 मार्गदर्शक सुचना 10/12/2019 1.60 डाउनलोड
20 जिल्हा मध्यर्ती सहकारी बँकांच्या समिती निवडणूक प्रक्रियेबाबत अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 8892 मार्गदर्शक सुचना 10/12/2019 0.93 डाउनलोड