Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 1 2 3 4 5 >
11 प्राधिकरणाचे विभागनिहाय जनमाहिती अधिकारी यांची नेमणुक करणेबाबत 1601 माहिती अधिकार 08/06/2020 0.43 डाउनलोड
12 अ' व 'ब' वर्गातील सहकारी संस्थांचे समिती निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 1574 मार्गदर्शक सुचना 22/05/2020 0.77 डाउनलोड
13 उमेदवार निवडणूक खर्च मर्यादा 1570 उमेदवार खर्च 20/05/2020 0.37 डाउनलोड
14 क' वर्गातील सहकारी संस्थांचे समिती निवडणूकीसाठी अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 1571 मार्गदर्शक सुचना 20/05/2020 0.43 डाउनलोड
15 मतदार ओळख पत्र 1540 मतदार ओळखपत्र 06/05/2020 0.95 डाउनलोड
16 उमेदवाराने नामनिर्देशनासोबत दयावयाचे प्रतिज्ञापत्र आदेश 1533 नामनिर्देशन 05/05/2020 0.35 डाउनलोड
17 शपथपत्र याऐवजी प्रतिज्ञापत्र देणे 1538 नामनिर्देशन 05/05/2020 0.63 डाउनलोड
18 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी (वस्त्रोदयोग) शुध्दीपत्रक 1520 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 27/04/2020 0.78 डाउनलोड
19 पदाधिकारी निवडीसंदर्भात कार्यपध्दती निश्चित करणे 1457 पदाधिकारी निवड 19/03/2020 1.68 डाउनलोड
20 निवडणूक विषयक कागदपत्रांची विल्हेवाट करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करणे 1435 निवडणूक कागदपत्रे 18/03/2020 1.48 डाउनलोड