Government of India

शासन निर्णय - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक तारीख डाउनलोड Size
2 राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना करणेबाबत 3113/C.R.72/EST 1 31/10/2013 1.08
4 रासनिप्रासाठी "नियंत्रक अधिकारी" व " आहरण व संवितरण अधिकारी" पदांवर नियुक्ती करणेबाबत. CSL 2014/ C.R.79/13C 06/08/2014 0.62
5 सचिव, रासानिप्रा, यांना "विभाग प्रमुख" घोषित करणेबाबत SCEA 2015/ C.R.24/13C 03/03/2015 0.37
1 रासानिप्रातील पदे अवनत करणे व पदांचे पदनाम बदलणेबाबत. CSL 2014/ C.R.87/13C 05/03/2015 0.14
3 रासनिप्रासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत. SCEA 2015/C.R.215/13C 02/03/2016 0.13