Government of India

शासकीय आदेश व परिपत्रके - कृषि उत्पन्न बाजार समिती

क्रमांक विषय जावक क्रमांक तारीख डाउनलोड Size
2 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) (दुसरी सुधारणा) नियम, २०२३ दि. १५-०३-२३ KBS-1222/CR-636/21-C 15/03/2023 0.17
1 राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणूका ६ महिने पुढे ढकलणे बाबत APMC 0120/C.R.No.19/21C 24/01/2020 0.62