Government of India

कायदे आणि नियम - कृषि उत्पन्न बाजार समिती

क्रमांक विषय जावक क्रमांक तारीख डाउनलोड Size
2 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम, १९६७ 0.84
5 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९६३ 0.36
1 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) (प्रथम सुधारणा) नियम 2023 - नियम 7(5) ची सुधारणा 4_B_27 07/02/2023 0.24
6 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) (दुसरी सुधारणा) अधिनियम 2020 14/03/2020 0.07
4 महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास आणि विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम 2017 17/01/2018 0.09
8 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम , २०१७ 18/12/2017 1.02
7 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा)अधिनिमय 2022 - शेतकरी मतदानाबाबत सुधारणा 4_11 22/11/2022 0.14
3 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (सुधारणा)अधिनिमय 2021 - बहुउद्देशीय संस्थाबाबत सुधारणा 8_45 28/03/2022 0.37