Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
44308 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जोशोबा मागासवर्गीय औद्योगीक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 486 वडाळी ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/40(अ) 5 11 20/12/2019 19/12/2019 2019
44307 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी कृषक दालमिल सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 476 अंजनगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 7/1 5 11 05/07/2018 07/04/2019 2019
44306 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अंबा अभिनव प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 842 कालवाडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44305 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 841 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44304 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी बळीराजा नाविण्यपुर्ण प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 840 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44303 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी नवपर्व अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 500 कसबेगव्हाण ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44302 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अटल अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 499 भंडारज ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44301 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी भुमिपुत्र अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 498 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44300 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जय गजानन नाविण्यपुर्ण औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 497 सातेगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 18/10/2018 17/10/2019 2019
44299 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी श्रमिक मजुर सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 484 ता. अंजनगांव सुर्जी जि.अमरावती 5/41(अ) 5 11 13/12/2014 12/12/2019 2019
43681 छत्रपती संभाजीनगर बीड अंबेजोगाई  सेवा सहकारी संस्था मर्या. जवळगांव 9 5 13 31/01/2011 30/01/2016 2019
41457 अमरावती अकोला अकोट शिवाजी महाविघालय वैतनिक कर्मचारी सहकारी पत संस्था .अकोट 0 5 11 12/03/2015 11/03/2020 2020
41456 अमरावती अकोला अकोट वत्सलाबाई मानकर विदयालय कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या. चोहोटा बाजार 0 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
41455 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.पुंडा 9 5 13 29/03/2015 28/03/2020 2020
41454 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.उमरा 9 5 13 18/03/2015 17/03/2020 2020
41453 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.टाकळी खुर्द 9 5 13 11/03/2015 10/03/2020 2020
41452 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.टाकळी बु. 9 5 13 30/03/2015 29/03/2020 2020
41451 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.शिवपुर 9 5 13 11/03/2015 10/03/2020 2020
41450 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.रेल 9 5 13 17/03/2015 16/03/2020 2020
41449 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.रुईखेड 9 5 13 15/03/2015 14/03/2020 2020
41448 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.पळसोद 9 5 13 12/03/2015 11/03/2020 2020
41447 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.मरोडा 9 5 13 08/03/2015 07/03/2020 2020
41446 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.लोतखेड 9 5 13 01/03/2015 28/02/2020 2020
41445 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.खैरखेड 9 5 13 09/02/2015 08/02/2020 2020
41444 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.केळीवेळी 9 5 13 09/02/2015 08/02/2020 2020
41443 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.जऊळखेड 9 5 13 27/03/2015 26/03/2020 2020
41442 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.जळगांव नहाटे 9 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41441 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.गरसोळी 9 5 13 12/02/2015 11/02/2020 2020
41440 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.दिनोडा 9 5 13 19/03/2015 18/03/2020 2020
41439 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.चोहटा बाजार 9 5 13 05/03/2015 04/03/2020 2020
41438 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.बोर्डी 9 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41437 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.आलेवाडी 9 5 13 18/03/2015 17/03/2020 2020
41436 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.अंबाडी राजुरा 9 5 13 09/02/2015 08/02/2020 2020
41435 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.आकोली जॅहागीर 9 5 13 17/02/2015 16/02/2020 2020
41434 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.अकोट 9 5 13 12/03/2015 11/03/2020 2020
41433 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारीसंस्था मर्या.सावरा 9 5 13 19/03/2015 18/03/2020 2020
41432 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.बळेगांव 9 5 13 12/03/2015 11/03/2020 2020
41431 अमरावती अकोला अकोट रामापूर दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.रामापूर.अकोटजि.अकोला 0 5 17 03/09/2014 03/08/2019 2019
41430 अमरावती अकोला अकोट औषधी वनस्पती उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अकोट 0 5 11 15/08/2012 14/08/2017 2019
41429 अमरावती अकोला अकोट अकोट मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या अकोट 122 42-1 5 11 26/11/2014 25/11/2019 2019
44112 अमरावती अकोला अकोला जगदंबा मजुर कामगार सहकारी संस्था अकोला 304 42-1 5 11 05/08/2012 04/08/2017 2019
44155 अमरावती अमरावती अचलपूर अंबाडा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 786 ता. अचलपुर 9-1 5 13 18/05/2016 17/05/2022 2022
44154 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 2019
41498 अमरावती अमरावती अचलपूर अचलपुर शहर मुन्सिपल कर्मचारी सहकारी पतसंस्था म.अचलपुर र.न.1270 ता अचलपुर 91 5 11 02/03/2015 01/03/2020 2020
41497 अमरावती अमरावती अचलपूर अचलपुर खंडविकास औदयोगिक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. अचलपुर रं.न.394 91 5 13 03/05/2015 02/05/2020 2020
41496 अमरावती अमरावती अचलपूर जयसिंग विविध कार्यकारी सहकारी संस्था म.पथ्रोट र.नं.360 ता. अचलपुर जि. अमरावती 91 5 13 16/05/2015 15/05/2020 2020
41495 अमरावती अमरावती अचलपूर परसापुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 535 ता. अचलपुर 91 5 13 16/03/2015 15/03/2020 2020
41494 अमरावती अमरावती अचलपूर बोपापुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 1075 ता. अचलपुर 91 5 13 15/03/2015 14/03/2020 2020
41493 अमरावती अमरावती अचलपूर जवर्डी सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 610 ता. अचलपुर 91 5 13 03/01/2015 02/01/2020 2020
41492 अमरावती अमरावती अचलपूर देवगाव सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 316 ता. अचलपुर 91 5 13 22/02/2015 21/02/2020 2020
41491 अमरावती अमरावती अचलपूर सावळापुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 1093 ता. अचलपुर 91 5 13 14/02/2015 13/02/2020 2020
41490 अमरावती अमरावती अचलपूर अंबाडा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 786 ता. अचलपुर 91 5 13 14/02/2015 13/02/2020 2020
41489 अमरावती अमरावती अचलपूर बोरगाव पेठ सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 316 ता. अचलपुर 91 5 13 05/02/2015 04/02/2020 2020
41488 अमरावती अमरावती अचलपूर भुगाव सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 91 5 13 08/02/2015 07/02/2020 2020
41487 अमरावती अमरावती अचलपूर निजामपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं.745 ता. अचलपुर 91 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41486 अमरावती अमरावती अचलपूर पोही सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 614 ता. अचलपुर 91 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41485 अमरावती अमरावती अचलपूर नायगाव सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 316 ता. अचलपुर 91 5 13 02/01/2015 01/01/2020 2020
41484 अमरावती अमरावती अचलपूर चमक खुर्द सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 422 ता. अचलपुर 91 5 13 31/01/2015 30/01/2020 2020
41483 अमरावती अमरावती अचलपूर एकलासपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 335 ता. अचलपुर 91 5 13 30/01/2015 29/01/2020 2020
41482 अमरावती अमरावती अचलपूर कुष्ठा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 335 ता. अचलपुर 91 5 13 29/01/2015 28/01/2020 2020
41481 अमरावती अमरावती अचलपूर कुष्ठा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 579 ता. अचलपुर 91 5 13 29/01/2015 28/01/2020 2020
41480 अमरावती अमरावती अचलपूर कुष्ठा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं.534 ता. अचलपुर 91 5 13 29/01/2015 28/01/2020 2020
41479 अमरावती अमरावती अचलपूर बोरगाव दोरी सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 657 ता. अचलपुर 91 5 13 29/01/2015 28/01/2020 2020
41478 अमरावती अमरावती अचलपूर केशवानंद सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 362 ता. अचलपुर 91 5 13 28/01/2015 27/01/2020 2020
41477 अमरावती अमरावती अचलपूर इसेगाव सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 999 ता. अचलपुर 91 5 13 27/01/2015 26/01/2020 2020
41476 अमरावती अमरावती अचलपूर रामानंद सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 697 ता. अचलपुर 91 5 13 23/01/2015 22/01/2020 2020
41475 अमरावती अमरावती अचलपूर धोतरखेडा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 729 ता. अचलपुर 91 5 13 21/01/2015 20/01/2020 2020
41474 अमरावती अमरावती अचलपूर चमक बु सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 209 ता. अचलपुर 91 5 13 21/01/2015 20/01/2020 2020
41473 अमरावती अमरावती अचलपूर धामणगाव गढी सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 402 ता. अचलपुर 91 5 13 21/01/2015 20/01/2020 2020
41472 अमरावती अमरावती अचलपूर श्यामपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 716 ता. अचलपुर 91 5 13 17/01/2015 16/01/2020 2020
41471 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 91 5 13 17/01/2015 16/01/2020 2020
41470 अमरावती अमरावती अचलपूर कांडली सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 697 ता. अचलपुर 91 5 13 17/01/2021 16/01/2020 2020
41469 अमरावती अमरावती अचलपूर वडनेर भुजंग सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 1164 ता. अचलपुर 91 5 13 17/01/2015 16/01/2020 2020
41468 अमरावती अमरावती अचलपूर मेळघाट अभिनव सहकारी संस्था मर्या वडगाव फत्तेपुर र न 372 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 02/11/2018 01/11/2019 2019
41467 अमरावती अमरावती अचलपूर चंद्रभागा अभिनव सहकारी संस्था मर्या पिंपळखुटा र न 371 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 24/10/2018 23/10/2019 2019
41466 अमरावती अमरावती अचलपूर सातपुडा अभिनव सहकारी संस्था मर्या देवगाव र न 369 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 16/10/2018 15/10/2019 2019
41465 अमरावती अमरावती अचलपूर बळीराजा अभिनव सहकारी संस्था मर्या कोल्हा र न 368 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 06/10/2018 05/10/2019 2019
44309 अमरावती अमरावती अमरावती टेस्ट सोसायटी - इन मराठी फ 1 / 1 5 13 01/09/2016 31/08/2021 2021
43856 नाशिक जळगाव अमळनेर इंदापिंप्री विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित ता.अमळनेर 9 5 13 05/05/2017 04/05/2022 2022
44248 छत्रपती संभाजीनगर लातूर अहमदपूर जिल्हा परिषद शिक्षक कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या. अहमदपूर F1-1 5 13 25/07/2017 24/07/2022 2022
44076 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक लि. 9 महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स लेन फोर्ट मुंबई 400023. 50 2019
44075 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग वेस्टर्न टेलिकॉम रिजन एम्प्लॉ.को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. फाउटंन टेलिकॉम बिल्डिंग नं. 2 10 वा मजला फोर्ट मुंबई - 01. बीओएम/डब्लूए/आरएसआर/ओ/306 दि. 13/06/91 5 11 2019
44375 कोकण मुंबई शहर(2) एन प्रभाग दामोदर पार्क को. ऑप. हौ. सोसायटीज असोसिएशन लि. 5 11 2021
44374 कोकण मुंबई शहर(2) एन प्रभाग अमरसेवा सहकारी पतपेढी मर्या. 14 महाडी चाळ रामजोशी मार्ग भटवाडी घाटकोपर (प) मुंबई-84 बीओएम/डब्‍ल्यु/आरएसआर/ सीआर 8f 4 11 26/05/2015 25/05/2020 2022
44312 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली कणकदुर्गा अगरबत्ती उत्पादक अभिनव सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली. एसडीजी/केकेआय/जीएनएल(ओ)/1083/सन 2022, दि. 06/05/2022 41A 5 11 03/02/2022 02/02/2023 2023
44311 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली गोल्ड कॉईन कृषि व वन औषधी विकास स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली. एसडीजी/केकेआय/जीएनएल/(ओ)/1082/सन 2022, दि. 25/01/2022 41A 5 9 03/02/2022 02/02/2023 2023
44310 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली निसर्ग शेतपेय उत्पा. सह. ख. वि. संघ मर्या., कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग एसडीजी/केकेआय/एजीआर/(एम)/1052/सन 2001, दि. 12/7/2001 9(1)(अ) 5 13 11/05/2018 10/05/2023 2023
43694 पुणे सातारा कराड सहयाद्री मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कोणेगांव 42 (1) 5 11 11/01/2021 10/01/2020 2020
43693 पुणे सातारा कराड सहयाद्री मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कराड 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43692 पुणे सातारा कराड श्री माणकेश्वर मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित येणके 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43691 पुणे सातारा कराड श्री महालक्ष्मी खाण कामगार मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित मसूर 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43690 पुणे सातारा कराड रेणूका खाण कामगार मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित पाडळीकेसे 42 (1) 5 11 08/02/2015 07/02/2020 2020
43689 पुणे सातारा कराड रघुनाथ मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित नांदगांव 42 (1) 5 11 12/02/2015 11/02/2020 2020
43688 पुणे सातारा कराड महाराष्ट्र मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कराड 42 (1) 5 11 12/02/2015 11/02/2020 2020
43687 पुणे सातारा कराड जनहित मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित रेठरे बु 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43686 पुणे सातारा कराड कृपासिंह मालवाहतुक हमाल कामगार सहकारी संस्था मर्यार्दित कराड 42 (1) 5 11 31/01/2015 30/01/2020 2020
43685 पुणे सातारा कराड आंबामाता मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित मसूर 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43684 पुणे सातारा कराड कृष्णाई मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित शेरे 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43683 पुणे सातारा कराड सहयाद्रि सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्यार्दित शिवडे 45 5 13 18/02/2015 25/02/2020 2020
43682 पुणे सातारा कराड श्री घटनेश्वर सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्यार्दित वराडे 45 5 13 15/02/2015 14/02/2020 2020