Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
44246 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे जानकीमाता अभिनव सहकारी संस्था मर्या.चिंचोली तेरा 5 13 27/06/2022 26/06/2027 2022
44245 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे वटवक्ष अभिनव सहकारी संस्था मर्या.आजनगांव तेरा 5 13 03/07/2022 02/07/2027 2022
44244 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे एकता कुशल मजुर कामागार सहकारी संस्था मर्या वसाड कावली. ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 10/01/2022 09/01/2027 2022
44243 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे नवदुर्गा ग्रामीण महीला औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या.अशोकनगर रजि.नं 553 तेरा 5 13 23/05/2022 22/05/2027 2022
44242 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे बग्गाजी महाराज मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या वरुड बग्गाजी ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 10/01/2022 09/01/2027 2022
44241 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे लहरीबाबा मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या जवगांव आर्वी ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 04/01/2022 03/01/2026 2022
44240 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे राष्ट्रमाता जिजाउ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धामणगाव ता.धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती तेरा 13 13 03/03/2020 02/03/2026 2022
44155 अमरावती अमरावती अचलपूर अंबाडा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 786 ता. अचलपुर 9-1 5 13 18/05/2016 17/05/2022 2022
44112 अमरावती अकोला अकोला जगदंबा मजुर कामगार सहकारी संस्था अकोला 304 42-1 5 11 05/08/2012 04/08/2017 2019
43857 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद बालाजी कृषी विकास प्रक्रीया व बहूउद्येशिय सहकारी संस्था मर्या. पिंपळगाव काळे 7(1) 5 11 04/10/2019 03/10/2018 2019
44309 अमरावती अमरावती अमरावती टेस्ट सोसायटी - इन मराठी फ 1 / 1 5 13 01/09/2016 31/08/2021 2021
44154 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 2019
44308 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जोशोबा मागासवर्गीय औद्योगीक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 486 वडाळी ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/40(अ) 5 11 20/12/2019 19/12/2019 2019
44307 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी कृषक दालमिल सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 476 अंजनगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 7/1 5 11 05/07/2018 07/04/2019 2019
44306 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अंबा अभिनव प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 842 कालवाडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44305 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 841 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44304 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी बळीराजा नाविण्यपुर्ण प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 840 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44303 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी नवपर्व अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 500 कसबेगव्हाण ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44302 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अटल अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 499 भंडारज ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44301 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी भुमिपुत्र अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 498 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44300 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जय गजानन नाविण्यपुर्ण औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 497 सातेगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 18/10/2018 17/10/2019 2019
44299 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी श्रमिक मजुर सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 484 ता. अंजनगांव सुर्जी जि.अमरावती 5/41(अ) 5 11 13/12/2014 12/12/2019 2019
41593 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर धानोरा फर्सी सेवा सहकारी संस्था मर्या. र.नं.1082 9(अ) 5 13 02/02/2015 01/02/2020 2020
41098 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.चान्नी 9 5 13 19/01/2015 18/01/2020 2020
41592 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर कोठोडा सेवा सहकारी संस्था मर्या. र.नं.1087 9(ब) 5 13 21/11/2015 20/11/2020 2020
41591 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर गजानन महाराज दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दहिगाव 0 5 13 30/03/2019 29/09/2019 2019
41590 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर भाऊसाहेब कृषी अभिनव सहकारी संस्था मर्या.616 ता. नांदगाव खंडेश्वर ता. नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 14/12/2018 13/12/2019 2019
41589 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर किसान अॅग्रो सहाकरी संस्था मर्या.र.नं. 617 0 5 13 15/12/2018 14/12/2019 2019
41588 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर निनाद मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या.607 ता. नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 09/09/2018 08/09/2019 2019
41587 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर श्री. खंडेश्वर मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. नों. क्र.-601 नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 16/11/2014 15/11/2019 2019
41586 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित भातकुली र.नं 1103 9.1 5 13 19/03/2015 18/03/2020 2020
41585 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित वाठोडा शु. र.नं 1208 9.1 5 13 18/04/2015 17/04/2020 2020
41584 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित नांदेड खु. र.नं 371 9.1 5 13 24/04/2015 23/04/2020 2020
41583 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित खारतळेगाव र.नं 1076 9.1 5 13 28/04/2015 27/04/2020 2020
41582 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित वायगाव र.नं 351 9.1 5 13 13/05/2015 12/05/2020 2020
41581 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित निंभा र.नं 331 9.1 5 13 28/04/2015 27/04/2020 2020
41580 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मार्की र.नं 332 9.1 5 13 08/04/2015 07/04/2020 2020
41579 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित वाकी रायपूर र.नं 329 9.1 5 13 21/04/2015 20/04/2020 2020
41578 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कानफोडी र.नं 331 9.1 5 13 17/04/2015 18/04/2020 2020
41577 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कुमागड र.नं 317 9.1 5 13 12/06/2015 2020
41576 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बोरखडी र.नं 1082 9.1 5 13 19/04/2015 18/04/2020 2020
41575 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गणोजा र.नं 303 9.1 5 13 10/04/2015 09/04/2020 2020
41574 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गणोरी र.नं 1348 9.1 5 13 13/04/2015 12/04/2020 2020
41573 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गौरखेडा र.नं 911 9.1 5 13 07/04/2015 06/04/2020 2020
41572 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित निरुळ र.नं 222 9.1 5 13 27/04/2015 26/04/2020 2020
41571 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित विर्शी र.नं 1091 9.1 5 13 24/04/2015 23/04/2020 2020
41570 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित उत्तमसरा र.नं 695 9.1 5 13 18/04/2015 17/04/2020 2020
41569 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सायत र.नं 591 9.1 5 13 10/05/2015 09/05/2020 2020
41568 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित परलाम र.नं 696 9.1 5 13 23/05/2015 22/05/2020 2020
41567 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित म्हैसपुर र.नं 1172 9.1 5 13 18/05/2015 17/05/2020 2020
41566 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कामनापुर र.नं 1181 9.1 5 13 19/04/2015 18/04/2020 2020
41565 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित अळणगाव र.नं 1201 9.1 5 13 17/04/2015 16/04/2020 2020
41564 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित खल्लार र.नं 972 9.1 5 13 21/04/2015 20/04/2020 2020
41563 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित हातुर्णा र.नं 1145 9.1 5 13 28/04/2015 27/04/2020 2020
41562 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित जसापूर र.नं 1146 9.1 5 13 22/04/2015 21/04/2020 2020
41561 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित दाढी पेढी र.नं 517 9.1 5 13 08/05/2015 07/05/2020 2020
41560 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित साऊर र.नं 1015 9.1 5 13 25/04/2015 24/04/2020 2020
41559 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित साऊर र.नं 592 9.1 5 13 27/04/2015 26/04/2020 2020
41558 अमरावती अमरावती भातकुली विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या खालापुर र.नं.609 9.1 5 13 18/04/2015 17/04/2020 2020
41557 अमरावती अमरावती भातकुली बेरोजगाराची मातृसेवा नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित खल्लार र. नं. 635 0 5 13 04/09/2017 2019
41556 अमरावती अमरावती भातकुली साथ बेरोजगाराची बहुउद्देशीय नागरी सेवा सहकारी संस्था .र. नं.632 0 5 13 20/06/2017 2019
41555 अमरावती अमरावती भातकुली गुरू माउली अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. उत्तमसरा.र. नं.640 0 5 13 31/12/2019 2019
41554 अमरावती अमरावती भातकुली कृषी विकास अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. अंचलवाडी र. नं. 639 0 5 13 03/11/2019 2019
41553 अमरावती अमरावती भातकुली महाइरा अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. खारतळेगाव र.नं. 637 0 5 13 25/11/2019 2019
41552 अमरावती अमरावती भातकुली छत्रपती अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या म्हैसपूर र. नं. ६३६ 0 5 13 09/11/2019 2019
41551 अमरावती अमरावती भातकुली उज्ज्वल अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. र. नं. 638अंचलवाडी 0 5 13 17/11/2019 2019
41550 अमरावती अमरावती भातकुली श्रमिक मजुर सहकारी संस्था मर्या. सायत र. नं. 630 42(1) 5 11 2019
41549 अमरावती अमरावती भातकुली भुमिपुत्र मजुर सहकारी संस्था मर्या. रामा साऊर र. नं 629 42(1) 5 11 2019
41548 अमरावती अमरावती भातकुली मॉ.भगवती मजुर सहकारी संस्था मर्या. बहाद्दरपूर र. नं 628 42(1) 5 11 2019
41547 अमरावती अमरावती वरुड महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या वरूड र.न. 931 ता. वरूड जि. अमरावती 0 5 12 25/05/2015 24/05/2020 2020
41546 अमरावती अमरावती वरुड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक व इतर कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. वरूड र.न. 663 ता. वरूड जि. अमरावती 0 5 12 23/01/2015 22/01/2020 2020
41545 अमरावती अमरावती वरुड नवप्रभात कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. वरूड र.न. 664 ता. वरूड जि. अमरावती 0 5 12 16/01/2015 15/01/2020 2020
41544 अमरावती अमरावती वरुड सञा बागायतदार सहकारी संस्था सुरळी र.न. 1298 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 18/04/2015 17/04/2020 2020
41543 अमरावती अमरावती वरुड सञा बागायतदार सहकारी संस्था शेघाट र.न. 1286 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 23/03/2015 22/03/2020 2020
41542 अमरावती अमरावती वरुड सञा बागायतदार सहकारी संस्था पळसोना र.न. 1302 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 16/03/2015 15/03/2020 2020
41541 अमरावती अमरावती वरुड सञा बागायतदार सहकारी संस्था पुसला र.न. 1303 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 21/02/2015 20/02/2020 2020
41540 अमरावती अमरावती वरुड सञा बागायतदार सहकारी संस्था शेघाट र.न. 1284ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 16/02/2015 15/02/2020 2020
41539 अमरावती अमरावती वरुड सञा बागायतदार सहकारी संस्था वरूड र.न. 1283 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 16/02/2015 15/02/2020 2020
41538 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था तीवसाघाट र.नं.1285 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 30/12/2015 29/12/2020 2020
41537 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था मलकापूर र.नं.726 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 20/11/2015 19/11/2020 2020
41536 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था कुरळी र.नं.379 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 11/12/2015 10/12/2020 2020
41535 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था शे.घाट र.नं.529 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 27/05/2015 26/05/2020 2020
41534 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था लिंगा र.नं.1118 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 25/05/2015 24/05/2020 2020
41533 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था टेंभुरखेडा र.नं.1185 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 22/05/2015 21/05/2020 2020
41532 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था लोणी र.नं.1070 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 17/05/2015 16/05/2020 2020
41531 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था पुसला र.नं.364 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 10/05/2015 09/05/2020 2020
41530 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था अमनेर र.नं.1111 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 25/04/2015 24/04/2020 2020
41529 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था चिंचरगव्हाण र.नं.1214 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 19/04/2015 18/04/2020 2020
41528 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था सुरळी र.नं.720 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 18/04/2015 17/04/2020 2020
41527 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था पळसवाडा र.नं.330 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 18/04/2015 17/04/2020 2020
41526 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था बेनोडा र.नं.956 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 17/04/2015 16/04/2020 2020
41525 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था वडली र.नं.486 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 13/04/2015 12/04/2020 2020
41524 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था इत्तमगाव र.नं.701 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 06/04/2015 05/04/2020 2020
41523 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था करजगाव र.नं.1350 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 05/04/2015 04/04/2020 2020
41522 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था चांदस वाढोडा र.नं.1107 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 26/03/2015 25/03/2020 2020
41521 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था सातनूर र.नं.1381 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 24/03/2015 23/03/2020 2020
41520 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था एकदरा र.नं.341 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 23/03/2015 22/03/2020 2020
41519 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था जरूड र.नं.413 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 22/03/2015 21/03/2020 2020
41518 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था धनोडी र.नं.1263 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 17/03/2015 16/03/2020 2020
41517 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था झोलंबा र.नं.205 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 16/03/2015 15/03/2020 2020