Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
44110 अमरावती अकोला अकोला जगदंबा मजुर कामगार सहकारी संस्था अकोला 304 42-1 5 11 05/08/2012 04/08/2017 2019
41098 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.कार्ला 9 5 13 21/02/2015 20/02/2020 2020
41455 अमरावती अकोला मूर्तिजापूर महात्मा बसेश्वर दुध उत्पा. सह. सं. म. पळसोडा ता. मुर्तिजापूर 0 5 17 19/05/2014 18/05/2019 2019
41454 अमरावती अकोला मूर्तिजापूर मच्छींद्रनाथ भोई समाज मत्स्यव्यवसाय सह. सं. मर्या. बोरगाव निंघोट ता. मुर्तिजापूर 0 5 13 11/09/2013 11/08/2018 2019
41453 अमरावती अकोला मूर्तिजापूर विकास मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. बोर्टा 1230 42-1 5 11 30/11/2014 29/11/2019 2019
41452 अमरावती अकोला अकोट शिवाजी महाविघालय वैतनिक कर्मचारी सहकारी पत संस्था .अकोट 0 5 11 12/03/2015 11/03/2020 2020
41451 अमरावती अकोला अकोट वत्सलाबाई मानकर विदयालय कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या. चोहोटा बाजार 0 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
41450 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.पुंडा 9 5 13 29/03/2015 28/03/2020 2020
41449 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.उमरा 9 5 13 18/03/2015 17/03/2020 2020
41448 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.टाकळी खुर्द 9 5 13 11/03/2015 10/03/2020 2020
41447 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.टाकळी बु. 9 5 13 30/03/2015 29/03/2020 2020
41446 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.शिवपुर 9 5 13 11/03/2015 10/03/2020 2020
41445 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.रेल 9 5 13 17/03/2015 16/03/2020 2020
41444 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.रुईखेड 9 5 13 15/03/2015 14/03/2020 2020
41443 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.पळसोद 9 5 13 12/03/2015 11/03/2020 2020
41442 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.मरोडा 9 5 13 08/03/2015 07/03/2020 2020
41441 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.लोतखेड 9 5 13 01/03/2015 28/02/2020 2020
41440 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.खैरखेड 9 5 13 09/02/2015 08/02/2020 2020
41439 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.केळीवेळी 9 5 13 09/02/2015 08/02/2020 2020
41438 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.जऊळखेड 9 5 13 27/03/2015 26/03/2020 2020
41437 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.जळगांव नहाटे 9 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41436 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.गरसोळी 9 5 13 12/02/2015 11/02/2020 2020
41435 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.दिनोडा 9 5 13 19/03/2015 18/03/2020 2020
41434 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.चोहटा बाजार 9 5 13 05/03/2015 04/03/2020 2020
41433 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.बोर्डी 9 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41432 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.आलेवाडी 9 5 13 18/03/2015 17/03/2020 2020
41431 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.अंबाडी राजुरा 9 5 13 09/02/2015 08/02/2020 2020
41430 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.आकोली जॅहागीर 9 5 13 17/02/2015 16/02/2020 2020
41429 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.अकोट 9 5 13 12/03/2015 11/03/2020 2020
41428 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारीसंस्था मर्या.सावरा 9 5 13 19/03/2015 18/03/2020 2020
41427 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.बळेगांव 9 5 13 12/03/2015 11/03/2020 2020
41426 अमरावती अकोला अकोट रामापूर दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.रामापूर.अकोटजि.अकोला 0 5 17 03/09/2014 03/08/2019 2019
41425 अमरावती अकोला अकोट औषधी वनस्पती उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अकोट 0 5 11 15/08/2012 14/08/2017 2019
41424 अमरावती अकोला अकोट अकोट मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या अकोट 122 42-1 5 11 26/11/2014 25/11/2019 2019
41133 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी "महेश्वर मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. दगडपारवा ता. बार्शिटाकळी जि. अकोलार न 407" 42-1 5 11 09/06/2018 09/05/2019 2019
41099 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.कोसगांव 9 5 13 18/01/2015 17/01/2020 2020
41129 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी गरीब मजुर कामगार सहकारी संस्था बार्शिटाकळी 403 42-1 5 11 07/08/2012 06/08/2017 2019
41130 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी गजानन मजुर कामगार सहका री संस्था बार्शिटाकळी 324 42-1 5 11 07/08/2012 06/08/2017 2019
41131 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी विघ्नहर्ता मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. दगडपारवा ता. बार्शिटाकळी रन405 42-1 5 11 06/09/2018 05/09/2019 2019
41132 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी "मृत्यूंजय मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. दगडपारवा ता. बार्शिटाकळी जि. अकोला न 406 " 42-1 5 11 09/06/2018 09/05/2019 2019
41140 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी किसान दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.बार्शिटाकळी ता.बा.टाकळी जि.अकोला. 0 5 17 30/04/2014 29/04/2019 2019
41138 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी साईबाबा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या‍. परंडा ता.बार्शिटाकळी जि.अकोला. 0 5 13 08/06/2014 08/05/2019 2019
44246 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे जानकीमाता अभिनव सहकारी संस्था मर्या.चिंचोली तेरा 5 13 27/06/2022 26/06/2027 2022
44245 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे वटवक्ष अभिनव सहकारी संस्था मर्या.आजनगांव तेरा 5 13 03/07/2022 02/07/2027 2022
44244 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे एकता कुशल मजुर कामागार सहकारी संस्था मर्या वसाड कावली. ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 10/01/2022 09/01/2027 2022
44243 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे नवदुर्गा ग्रामीण महीला औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या.अशोकनगर रजि.नं 553 तेरा 5 13 23/05/2022 22/05/2027 2022
44242 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे बग्गाजी महाराज मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या वरुड बग्गाजी ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 10/01/2022 09/01/2027 2022
44241 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे लहरीबाबा मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या जवगांव आर्वी ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 04/01/2022 03/01/2026 2022
44240 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे राष्ट्रमाता जिजाउ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धामणगाव ता.धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती तेरा 13 13 03/03/2020 02/03/2026 2022
44153 अमरावती अमरावती अचलपूर अंबाडा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 786 ता. अचलपुर 9-1 5 13 18/05/2016 17/05/2022 2022
44309 अमरावती अमरावती अमरावती टेस्ट सोसायटी - इन मराठी फ 1 / 1 5 13 01/09/2016 31/08/2021 2021
44152 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 2019
44308 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जोशोबा मागासवर्गीय औद्योगीक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 486 वडाळी ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/40(अ) 5 11 20/12/2019 19/12/2019 2019
44307 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी कृषक दालमिल सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 476 अंजनगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 7/1 5 11 05/07/2018 07/04/2019 2019
44306 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अंबा अभिनव प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 842 कालवाडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44305 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 841 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44304 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी बळीराजा नाविण्यपुर्ण प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 840 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44303 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी नवपर्व अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 500 कसबेगव्हाण ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44302 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अटल अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 499 भंडारज ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44301 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी भुमिपुत्र अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 498 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44300 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जय गजानन नाविण्यपुर्ण औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 497 सातेगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 18/10/2018 17/10/2019 2019
44299 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी श्रमिक मजुर सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 484 ता. अंजनगांव सुर्जी जि.अमरावती 5/41(अ) 5 11 13/12/2014 12/12/2019 2019
41593 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर धानोरा फर्सी सेवा सहकारी संस्था मर्या. र.नं.1082 9(अ) 5 13 02/02/2015 01/02/2020 2020
41592 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर कोठोडा सेवा सहकारी संस्था मर्या. र.नं.1087 9(ब) 5 13 21/11/2015 20/11/2020 2020
41591 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर गजानन महाराज दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दहिगाव 0 5 13 30/03/2019 29/09/2019 2019
41590 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर भाऊसाहेब कृषी अभिनव सहकारी संस्था मर्या.616 ता. नांदगाव खंडेश्वर ता. नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 14/12/2018 13/12/2019 2019
41589 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर किसान अॅग्रो सहाकरी संस्था मर्या.र.नं. 617 0 5 13 15/12/2018 14/12/2019 2019
41588 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर निनाद मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या.607 ता. नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 09/09/2018 08/09/2019 2019
41587 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर श्री. खंडेश्वर मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. नों. क्र.-601 नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 16/11/2014 15/11/2019 2019
41586 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित भातकुली र.नं 1103 9.1 5 13 19/03/2015 18/03/2020 2020
41585 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित वाठोडा शु. र.नं 1208 9.1 5 13 18/04/2015 17/04/2020 2020
41584 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित नांदेड खु. र.नं 371 9.1 5 13 24/04/2015 23/04/2020 2020
41583 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित खारतळेगाव र.नं 1076 9.1 5 13 28/04/2015 27/04/2020 2020
41582 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित वायगाव र.नं 351 9.1 5 13 13/05/2015 12/05/2020 2020
41581 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित निंभा र.नं 331 9.1 5 13 28/04/2015 27/04/2020 2020
41580 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मार्की र.नं 332 9.1 5 13 08/04/2015 07/04/2020 2020
41579 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित वाकी रायपूर र.नं 329 9.1 5 13 21/04/2015 20/04/2020 2020
41578 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कानफोडी र.नं 331 9.1 5 13 17/04/2015 18/04/2020 2020
41577 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कुमागड र.नं 317 9.1 5 13 12/06/2015 2020
41576 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बोरखडी र.नं 1082 9.1 5 13 19/04/2015 18/04/2020 2020
41575 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गणोजा र.नं 303 9.1 5 13 10/04/2015 09/04/2020 2020
41574 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गणोरी र.नं 1348 9.1 5 13 13/04/2015 12/04/2020 2020
41573 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गौरखेडा र.नं 911 9.1 5 13 07/04/2015 06/04/2020 2020
41572 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित निरुळ र.नं 222 9.1 5 13 27/04/2015 26/04/2020 2020
41571 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित विर्शी र.नं 1091 9.1 5 13 24/04/2015 23/04/2020 2020
41570 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित उत्तमसरा र.नं 695 9.1 5 13 18/04/2015 17/04/2020 2020
41569 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सायत र.नं 591 9.1 5 13 10/05/2015 09/05/2020 2020
41568 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित परलाम र.नं 696 9.1 5 13 23/05/2015 22/05/2020 2020
41567 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित म्हैसपुर र.नं 1172 9.1 5 13 18/05/2015 17/05/2020 2020
41566 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कामनापुर र.नं 1181 9.1 5 13 19/04/2015 18/04/2020 2020
41565 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित अळणगाव र.नं 1201 9.1 5 13 17/04/2015 16/04/2020 2020
41564 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित खल्लार र.नं 972 9.1 5 13 21/04/2015 20/04/2020 2020
41563 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित हातुर्णा र.नं 1145 9.1 5 13 28/04/2015 27/04/2020 2020
41562 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित जसापूर र.नं 1146 9.1 5 13 22/04/2015 21/04/2020 2020
41561 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित दाढी पेढी र.नं 517 9.1 5 13 08/05/2015 07/05/2020 2020
41560 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित साऊर र.नं 1015 9.1 5 13 25/04/2015 24/04/2020 2020
41559 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित साऊर र.नं 592 9.1 5 13 27/04/2015 26/04/2020 2020
41558 अमरावती अमरावती भातकुली विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या खालापुर र.नं.609 9.1 5 13 18/04/2015 17/04/2020 2020
41557 अमरावती अमरावती भातकुली बेरोजगाराची मातृसेवा नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित खल्लार र. नं. 635 0 5 13 04/09/2017 2019
41556 अमरावती अमरावती भातकुली साथ बेरोजगाराची बहुउद्देशीय नागरी सेवा सहकारी संस्था .र. नं.632 0 5 13 20/06/2017 2019