Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
44375 कोकण मुंबई शहर(2) एन प्रभाग दामोदर पार्क को. ऑप. हौ. सोसायटीज असोसिएशन लि. 5 11 2021
44069 कोकण ठाणे भिवंडी पूर्णा गृप विविध कार्यकारी सेवा सह संस्था म 2023
43493 नाशिक नंदुरबार शहादा जावदे त.बोरद.कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित 2019
44076 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक लि. 9 महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स लेन फोर्ट मुंबई 400023. 50 2019
44154 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 2019
44075 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग वेस्टर्न टेलिकॉम रिजन एम्प्लॉ.को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. फाउटंन टेलिकॉम बिल्डिंग नं. 2 10 वा मजला फोर्ट मुंबई - 01. बीओएम/डब्लूए/आरएसआर/ओ/306 दि. 13/06/91 5 11 2019
43619 नागपूर गोंदिया सडक अर्जुनी एस.चंद्रा कर्मचारी पत सहकारी संस्था मर्या. ता.सडक अर्जुनी 2019
41557 अमरावती अमरावती भातकुली बेरोजगाराची मातृसेवा नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित खल्लार र. नं. 635 0 5 13 04/09/2017 2019
41556 अमरावती अमरावती भातकुली साथ बेरोजगाराची बहुउद्देशीय नागरी सेवा सहकारी संस्था .र. नं.632 0 5 13 20/06/2017 2019
41555 अमरावती अमरावती भातकुली गुरू माउली अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. उत्तमसरा.र. नं.640 0 5 13 31/12/2019 2019
41554 अमरावती अमरावती भातकुली कृषी विकास अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. अंचलवाडी र. नं. 639 0 5 13 03/11/2019 2019
41553 अमरावती अमरावती भातकुली महाइरा अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. खारतळेगाव र.नं. 637 0 5 13 25/11/2019 2019
41552 अमरावती अमरावती भातकुली छत्रपती अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या म्हैसपूर र. नं. ६३६ 0 5 13 09/11/2019 2019
41551 अमरावती अमरावती भातकुली उज्ज्वल अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. र. नं. 638अंचलवाडी 0 5 13 17/11/2019 2019
41550 अमरावती अमरावती भातकुली श्रमिक मजुर सहकारी संस्था मर्या. सायत र. नं. 630 42(1) 5 11 2019
41549 अमरावती अमरावती भातकुली भुमिपुत्र मजुर सहकारी संस्था मर्या. रामा साऊर र. नं 629 42(1) 5 11 2019
41548 अमरावती अमरावती भातकुली मॉ.भगवती मजुर सहकारी संस्था मर्या. बहाद्दरपूर र. नं 628 42(1) 5 11 2019
41500 अमरावती अमरावती वरुड अप्परवर्धा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या.शिंगोरी 0 0 0 2019
41210 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  मार्तंड महिला शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या. शेंबा 0 5 13 29/01/2019 2019
41237 अमरावती बुलडाणा मोताळा  स्व. प्रकाश पाटील बहुउद्देशिय सहकारी संस्था मर्या. मूर्ती 31 5 0 01/01/2011 31/12/2015 2019
43596 पुणे सातारा खंडाळा श्री नागेश्वर फळे भाजीपाला व फुले उत्पादक व विक्री सहकारी संस्था मर्यार्दित बावडा 17 अ 5 11 01/01/2016 31/12/2020 2020
41446 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.लोतखेड 9 5 13 01/03/2015 28/02/2020 2020
43825 पुणे कोल्हापूर कागल श्री गणेश नागरी सह पत संस्था मर्या मुरगुड ई 39 5 11 01/04/2015 31/03/2020 2020
43820 छत्रपती संभाजीनगर हिंगोली कळमनुरी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. बऊर 5 5 13 01/05/2017 30/04/2022 2022
43826 पुणे कोल्हापूर कागल कामधेनू ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित व्हनाळी ई 39 5 11 01/06/2015 31/03/2020 2020
41140 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी सेवा दास महाराज सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या. 428 41-अ 5 11 01/08/2012 31/01/2017 2019
44373 कोकण ठाणे झो.पु.प्रा. ठाणे झो.पु.प्रा. चांगभले भैरवनाथ को.ऑप.हौ.सो.लि. सर्वे नं.507 गांधी नगर पोखरण रोड नं.2 ठाणे (प.) ता.जि.ठाणे टीएनए/(टीएनए)/ हौ./(टीसी)/ 16866/ सन 2005 9(1) 5 13 01/08/2016 31/07/2021 2021
41191 अमरावती बुलडाणा शेगाव सिध्दार्थ मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. नागझरी र. नं 1353 42(1) 5 11 01/09/2011 31/08/2016 2019
44309 अमरावती अमरावती अमरावती टेस्ट सोसायटी - इन मराठी फ 1 / 1 5 13 01/09/2016 31/08/2021 2021
41190 अमरावती बुलडाणा शेगाव कोहीनुर मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. माटरगांव र. नं 979 42(1) 5 11 01/10/2011 30/09/2016 2019
43597 पुणे सातारा जावळी प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना लि.मेढाजि.सातारा 20 2 25 01/12/2021 31/12/2021 2019
41485 अमरावती अमरावती अचलपूर नायगाव सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 316 ता. अचलपुर 91 5 13 02/01/2015 01/01/2020 2020
44315 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण समृध्दी कृषी सहकारी संस्था मर्या. कुणकवळे,एसडीजी/एमएलएन/जीएनएल/(ओ)/815/सन 2021,दि.08.10.2021 41 5 13 02/01/2022 01/01/2023 2023
41128 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा चंद्रप्रभा कुककुटपालन सहकारी संस्था मर्या. शेंदुरजन 0 5 13 02/02/2014 03/02/2019 2019
43833 पुणे कोल्हापूर कागल हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित करनुर ई 39 5 11 02/02/2015 01/02/2020 2020
41593 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर धानोरा फर्सी सेवा सहकारी संस्था मर्या. र.नं.1082 9(अ) 5 13 02/02/2015 01/02/2020 2020
44330 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी श्री बामणादेवी सहकारी पाणी वापर संस्था मर्या.तळवडे एस.डी.जी./एस.डी.आय/आर.एस.आर./एसआर/367/2014 14/11/2014 41A 5 11 02/02/2018 01/02/2023 2023
44064 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर बहुजन विद्युत कामगारांची सहकारी पतसंस्था मर्या.औरंगाबाद फ 1 / 1 5 13 02/03/2015 01/03/2020 2020
41498 अमरावती अमरावती अचलपूर अचलपुर शहर मुन्सिपल कर्मचारी सहकारी पतसंस्था म.अचलपुर र.न.1270 ता अचलपुर 91 5 11 02/03/2015 01/03/2020 2020
41156 अमरावती वाशिम वाशीम महात्मा फुले शाहू मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या‍.उमरा कापसे ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 13 02/05/2014 02/04/2019 2019
44073 पुणे सातारा पाटण तारळे भाग ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या तारळे इ 39 5 13 02/05/2016 01/05/2021 2021
41161 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद स्व. अजयभैय्या टापरेमत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या. जळगांव जा 8.2 5 13 02/08/2013 03/08/2018 2019
41164 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद श्री. साई कृषी औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. जामोद 6(1) 5 13 02/10/2018 03/10/2019 2019
41396 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा संत सावता माळी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दे.राजा 0 5 17 02/11/2013 03/11/2018 2019
41468 अमरावती अमरावती अचलपूर मेळघाट अभिनव सहकारी संस्था मर्या वडगाव फत्तेपुर र न 372 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 02/11/2018 01/11/2019 2019
41493 अमरावती अमरावती अचलपूर जवर्डी सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 610 ता. अचलपुर 91 5 13 03/01/2015 02/01/2020 2020
44316 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण चिवला किनारा जलक्रिडा पर्यटन विविध सेवा सह.संस्था म. मालवण एसडीजी/एमएलएन/जीएनएल(ओ)/798/2016, दि.30.08.2016 41 5 13 03/01/2018 02/01/2023 2023
41113 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा निर्मलेष्वर दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.पिंपळगांव लेंडी 0 5 17 03/02/2013 04/02/2018 2019
41151 अमरावती वाशिम वाशीम महेश्वर दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.भोयता ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 17 03/02/2017 03/01/2018 2019
44312 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली कणकदुर्गा अगरबत्ती उत्पादक अभिनव सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली. एसडीजी/केकेआय/जीएनएल(ओ)/1083/सन 2022, दि. 06/05/2022 41A 5 11 03/02/2022 02/02/2023 2023
44311 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली गोल्ड कॉईन कृषि व वन औषधी विकास स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली. एसडीजी/केकेआय/जीएनएल/(ओ)/1082/सन 2022, दि. 25/01/2022 41A 5 9 03/02/2022 02/02/2023 2023
44240 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे राष्ट्रमाता जिजाउ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धामणगाव ता.धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती तेरा 13 13 03/03/2020 02/03/2026 2022
41497 अमरावती अमरावती अचलपूर अचलपुर खंडविकास औदयोगिक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. अचलपुर रं.न.394 91 5 13 03/05/2015 02/05/2020 2020
44245 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे वटवक्ष अभिनव सहकारी संस्था मर्या.आजनगांव तेरा 5 13 03/07/2022 02/07/2027 2022
41431 अमरावती अकोला अकोट रामापूर दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.रामापूर.अकोटजि.अकोला 0 5 17 03/09/2014 03/08/2019 2019
41168 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद विश्वकल्याण कृषि उत्पादक व औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या.जामोद 6(1) 5 13 03/10/2018 04/10/2019 2019
41167 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद स्व.सत्यभामाबाई वि.देशमुख बहूउद्येशिय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. जळगाव जामोद 6(1) 5 13 03/10/2018 04/10/2019 2019
41166 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद तिरूपती कृषी औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. जळगाव जामोद 6(1) 5 13 03/10/2018 04/10/2019 2019
41165 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद समर्थ कृषी उत्पादक व कृषी औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. जळगाव जामोद 6(1) 5 13 03/10/2018 04/10/2019 2019
41163 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद सातपुडा पाणी वापर बहूउद्येशिय सहकारी संस्था मर्या. जळगाव जामोद 6-45 5 11 03/10/2018 04/10/2019 2019
41391 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा समर्थ महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पळसखेड झाल्टा 0 5 17 04/01/2013 05/01/2018 2019
44317 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण श्री रांजेश्वर पर्यटन विविध सेवा सहकारी संस्था मर्या. वायरी बांध-काळेथर, ता.मालवण, नों.क्र.एसडीजी/एमएलएन/जीएनएल/(ओ) 799/ सन 2016, दि.26/10/20162` 41 5 13 04/01/2018 03/01/2023 2023
44241 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे लहरीबाबा मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या जवगांव आर्वी ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 04/01/2022 03/01/2026 2022
41112 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा श्रीकृष्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.मलकापुर पांग्रा 0 5 17 04/02/2013 05/02/2018 2019
41487 अमरावती अमरावती अचलपूर निजामपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं.745 ता. अचलपुर 91 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41486 अमरावती अमरावती अचलपूर पोही सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 614 ता. अचलपुर 91 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41442 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.जळगांव नहाटे 9 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41438 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.बोर्डी 9 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41235 अमरावती बुलडाणा मोताळा  विठ्ठल उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या. तळणी 31 5 13 04/06/2008 05/06/2013 2019
41206 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  जागृती वृक्षारोपन व वृक्षंसंवर्धन सहकारी संस्था मर्या. नांदुरा 41(अ) 5 11 04/08/2011 03/08/2016 2019
41169 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद महासिध्द महाराज कृषी उत्पादक व कृषि औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या.धानोरा 6(1) 5 13 04/10/2018 05/10/2019 2019
41133 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा कलिनर अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या दुसरबिड 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
41129 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा कर्तव्य अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या दुसरबिड 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
41130 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा अटल अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या दुसरबिड 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
41131 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा पंडीत दिनदयाल अभिनव कृषी शेतमाल प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या सिंदखेड राजा 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
41132 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा स्व.वसंतराव नाईकिअभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या दत्तापूर 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
43857 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद बालाजी कृषी विकास प्रक्रीया व बहूउद्येशिय सहकारी संस्था मर्या. पिंपळगाव काळे 7(1) 5 11 04/10/2019 03/10/2018 2019
44249 कोकण सिंधुदुर्ग देवगड विद्यार्थी ग्राहक भांडार फणसगांव सहकारी ग्राहक भांडार मर्या फणसगाव नों.क्र. एसडीजी/डीजीडी/सीओएन /905/सन 2017 दि 04.12.2017 मु.पो.फणसगांव ता.देवगड 40 5 11 04/12/2018 03/12/2023 2023
44057 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर हमाल विकास औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.रेल्वेस्टेशन सिल्कमिल्क कंपनी 40 अ 5 13 05/01/2015 04/01/2020 2019
41124 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा धांदरवाडी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. धांदरवाडी 0 5 13 05/02/2013 06/02/2018 2019
41489 अमरावती अमरावती अचलपूर बोरगाव पेठ सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 316 ता. अचलपुर 91 5 13 05/02/2015 04/02/2020 2020
41439 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.चोहटा बाजार 9 5 13 05/03/2015 04/03/2020 2020
41523 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था करजगाव र.नं.1350 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 05/04/2015 04/04/2020 2020
44056 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, औरंगाबाद 7 21 05/05/2015 06/05/2020 2019
43856 नाशिक जळगाव अमळनेर इंदापिंप्री विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित ता.अमळनेर 9 5 13 05/05/2017 04/05/2022 2022
44307 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी कृषक दालमिल सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 476 अंजनगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 7/1 5 11 05/07/2018 07/04/2019 2019
44112 अमरावती अकोला अकोला जगदंबा मजुर कामगार सहकारी संस्था अकोला 304 42-1 5 11 05/08/2012 04/08/2017 2019
44058 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर गुरु रोहिदास मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था मर्या.जुना मोंढा 40 अ 5 13 05/12/2015 04/12/2020 2019
41501 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था नांदगाव र.न. 1079 9.1 5 17 06/01/2015 05/01/2020 2020
43595 पुणे सातारा खंडाळा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्वयंसहाय्यता गट बहुउद्देशीय महिला सहकारी संस्था मर्यार्दित खंडाळा 17 अ 5 11 06/02/2015 05/02/2020 2020
43582 पुणे सातारा खंडाळा रामेश्वर नं१ सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्यार्दित विंग 45 5 13 06/02/2015 05/02/2020 2020
41502 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था ममदापूर र.नं.162 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 06/02/2015 05/02/2020 2020
41198 अमरावती बुलडाणा शेगाव शंतादेवी शंकररराव पहुरकर कुककुटपालन सहकारी संस्था मर्या. भोनगांव 0 5 13 06/04/2013 07/04/2018 2019
41524 अमरावती अमरावती वरुड सेवा सहकारी संस्था इत्तमगाव र.नं.701 ता. वरूड जि. अमरावती 9.1 5 17 06/04/2015 05/04/2020 2020
42136 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ साधु वासवानी अर्बन क्रक्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि.यवतमाळ रजी.न.311 39.1 5 12 06/04/2015 05/04/2020 2020
44313 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण रोझरी ख्रिश्चन ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मालवण , एसडीजी/एमएलएन/आरएसआर/ (सीआर)/756/सन 1996, दि.08/07/1996 39 5 13 06/07/2018 05/07/2023 2023
43849 पुणे सांगली शिराळा राधा बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित रेड 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43848 पुणे सांगली शिराळा श्री मंगलनाथ बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मांगले 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43847 पुणे सांगली शिराळा आनंद बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पणंुब्रे तर्फ वारुण 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43846 पुणे सांगली शिराळा विश्वासराव नाईक भाऊ बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित शिराळा 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020