Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 4 5 >
1 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा आरंभ आदेश - दि. ०१-०४-२०२१ ते दि. ३१-१२-२०२१ आणि दि. ०१-०१-२०२२ ते ३१-१२-२०२२ या कालावधीमधील पात्र असलेल्या संस्थांच्या निवडणूकांचा आरंभ 1276 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 15/02/2023 2.08 डाउनलोड
2 ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी यांचे नामतालिकासाठी अर्ज सादर करण्याबाबत कार्यक्रम व अर्जाचा नमूना 783 रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था 31/01/2023 1.98 डाउनलोड
79 अ,ब क व ड प्रकारच्या संस्थांची निवडणूक निधी विहीत नोंदवहया ठेवणेबाबत 1533 निवडणूक निधी व खर्च 04/02/2015 1.92 डाउनलोड
31 जिल्हा व तालुका स्तरावर गठीत निवडणुक कक्षाचे कामकाज ठरविणेबाबत 6346 नियंत्रण कक्ष 27/08/2018 1.90 डाउनलोड
51 क व ड प्रवर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका संदर्भातील त्रुटीबाबत 4188 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 11/07/2016 1.82 डाउनलोड
64 निकाली निघालेल्या धारिकांचे वर्गीकरण करुन अभिलेख कक्षामध्ये धारीका जमा करणे बाबत 5699 निवडणूक कागदपत्रे 02/07/2015 1.73 डाउनलोड
3 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांचा खर्च विहीत मर्यादेत ठेवणेबाबतचे निकष व मार्गदर्शक सुचना 1688 निवडणूक निधी व खर्च 16/06/2020 1.68 डाउनलोड
15 पदाधिकारी निवडीसंदर्भात कार्यपध्दती निश्चित करणे 1457 पदाधिकारी निवड 19/03/2020 1.68 डाउनलोड
34 GRANT OF LEGAL ASSISTANCE TO THE OFFICERS AND EMPLOYEES WHO HAVE BEEN MADE PARTIES IN CIVIL AND CRIMINAL PROCEEDINGS IN THEIR PERSONAL CAPACITY WHILE PERFORMING THE ELECTION DUTIES ON BEHALF OF SCEA. 8795 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 28/12/2017 1.67 डाउनलोड
46 इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) मान्यताबाबत 6516 इलेक्ट्राॅनिक मतदान यंत्र 05/11/2016 1.62 डाउनलोड