Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 3 4 5 6 7 >
88 अतिरिक्त निवडणूक चिन्ह (Symbol‍s) विनिर्दीष्ठीत करणे 1395 निवडणूक चिन्ह 31/12/2014 0.24 डाउनलोड
110 जिल्हा सहकारी अधिकारी नियम 3 (1) चे अधिकार देणे 564 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 20/10/2014 0.27 डाउनलोड
27 नैमित्तिक रिक्त जागेबाबत सुधारित आदेश 3428 नैमित्तीक रिक्त जागा 28/03/2019 0.34 डाउनलोड
12 उमेदवाराने नामनिर्देशनासोबत दयावयाचे प्रतिज्ञापत्र आदेश 1533 नामनिर्देशन 05/05/2020 0.35 डाउनलोड
33 अपिलीय अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत (श्री नाईकवाडी) 1755 माहिती अधिकार 12/03/2018 0.35 डाउनलोड
9 उमेदवार निवडणूक खर्च मर्यादा 1570 उमेदवार खर्च 20/05/2020 0.37 डाउनलोड
48 मा.उच्च न्याया. याचिका क्र.2251/16 - निधी अभावी प्रलंबीत असलेल्या संस्थाबाबत 6028 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 17/10/2016 0.37 डाउनलोड
7 प्राधिकरणाचे विभागनिहाय जनमाहिती अधिकारी यांची नेमणुक करणेबाबत 1601 माहिती अधिकार 08/06/2020 0.43 डाउनलोड
10 क' वर्गातील सहकारी संस्थांचे समिती निवडणूकीसाठी अनुसरावयाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना 1571 मार्गदर्शक सुचना 20/05/2020 0.43 डाउनलोड
45 उपनिबंधक सहकारी संस्था म्हाडा यांचे दोन उपनिबंधक यांचे कार्यक्षेत्र विभागणेबाबत 7362 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 03/12/2016 0.43 डाउनलोड