Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 1 2 3 4 5 >
115 सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीबाबत चेकलिस्ट 532 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 26/09/2014 0.09 डाउनलोड
72 निवडणूक कार्यालय संस्थेचे मुख्यालय ज्या तालुक्यात असेल तेथे ठेवणेबाबत 3455 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 26/03/2015 0.10 डाउनलोड
107 मतपेटी मंजूर आदेश 683 मतपेटी 05/11/2014 0.10 डाउनलोड
86 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूकीकरीता राज्यातील विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांची जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती 47 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 02/01/2015 0.11 डाउनलोड
104 शुध्दीपत्र जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी घोषित करणे - कोकण विभागातील सर्व जिल्हयांसाठी 839/840 जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी 24/11/2014 0.11 डाउनलोड
73 न्यायालयीन दावे नोंदवही बाबत 3423 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 25/03/2015 0.12 डाउनलोड
97 राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने निवडणूक कामकाजाशी संबंधित अधिकारी /कर्मचारी यांच्या बदली/दिर्घकालीन रजेबाबत 842 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 05/12/2014 0.12 डाउनलोड
68 उमेदवारांची ठेव (डिपॉझीट) रक्कम परत अथवा जप्त करणेबाबत 4724 उमेदवार अनामत ठेव 26/05/2015 0.13 डाउनलोड
55 प्राधिकरणाने जाहिरात खर्चासंबंधी पारीत केलेले आदेश 2888 निवडणूक निधी व खर्च 10/05/2016 0.14 डाउनलोड
116 रासनिप्रा म. रा. पुणे या नावाने स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बँक चालू खाते उघडणेबाबत 667 निवडणूक निधी व खर्च 03/11/2011 0.14 डाउनलोड