Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - सहकारी संस्था

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
< 1 2 3 4 5 >
65 ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत 2/3 पेक्षा कमी समिती सदस्य निवडून आले आहेत अशा समिती सदस्यांचे गठण करणेबाबत 881 समितीची रचना 23/06/2015 0.08 डाउनलोड
71 राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकांच्या संदर्भात प्राधिकरणामार्फत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 3563 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 31/03/2015 0.08 डाउनलोड
82 शासकीय जाहिरात वितरण धोरण 2009 नि.कार्य. जाहिरात प्रसिध्दीबाबत 616 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 20/01/2015 0.08 डाउनलोड
83 शासकीय जाहिरात वितरण धोरण 2009 नि. कार्य. जाहिरात प्रसिध्दीबाबत 616 निवडणूक निधी व खर्च 20/01/2015 0.08 डाउनलोड
89 संघीय सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांबाबत 1151 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 22/12/2014 0.08 डाउनलोड
90 निवडणूक प्रयोजनार्थ वेबसाईटवर सहकारी संस्थांच्या मतदार यादी प्रसिध्द करणेबाबत 1159 मतदारा यादी 22/12/2014 0.08 डाउनलोड
91 नियम 28(3)(ल) एकूण निवडून दयावयाच्या जागांच्या 30 टक्के उमेदवारांनी एकत्रित मागणी केल्यास त्यांना एकच निवडणूक चिन्ह देता येण्याबाबत 1086 निवडणूक चिन्ह 18/12/2014 0.08 डाउनलोड
96 राज्य / विभाग / जिल्हा कार्यक्षेत्र असलेल्या सर्व सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याबाबत 1006 सर्वसाधारण आदेश आणि परिपत्रके 08/12/2014 0.08 डाउनलोड
74 जि.म.स बँकेच्या संचालक मंडळाने निवडणूकीसाठी मतदार यादी अंतिम करणेबाबत 3199 मतदारा यादी 16/03/2015 0.09 डाउनलोड
109 तालुका / प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून मान्यता आदेश - झरीझामणी जि. यवतमाळ 569 तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी 27/10/2014 0.09 डाउनलोड