Government of India

परिपत्रके

क्रमांक विषय जावक क्रमांक तारीख डाउनलोड Size
1 पी डी एफ् दस्त (Docs) अपलोड करण्याची कार्यपद्धती 1 30/05/2022 0.76
2 E1 Form अपलोड करण्याची कार्यपद्धती 31/05/2022 0.65
3 राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवर कंत्राटी पदे भरण्याबाबत जाहिरात दि. 31-05-2023 0641 31/05/2023 2.76
4 नवीन सहकारी संस्थेचे नांव अपलोड करण्याची कार्यपद्धती 02/06/2022 1.03