Government of India

कायदे आणि नियम - सहकारी

क्रमांक विषय जावक क्रमांक तारीख डाउनलोड Size
1 2 >
9 महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 0.78
8 महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 0.73
11 महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, 2013 R.NO.MH/MR/South-344/2011-13 13/08/2013 0.82
10 महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) (तिसरी सुधारणा) नियम २०२१ (दि. १७ फेब्रुवारी २०२२) No. CSL-2016 / C. R. 35 / 13 - C 25/08/2022 0.18
1 महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम, २०१४ No.CSL.2013/C.R.No.639/13C 12/09/2014 0.28
4 महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक ) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०१8 No.CSA-2015/CR72/13-C 06/08/2018 1.27
3 महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अधिनियम २०२१ Mah. Act No. XXVIII of 2022 25/08/2022 0.11
7 महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम , २०१९ RNI NO.MAHBIL/2009/35530 23/07/2019 0.18
2 आयुक्तांच्या सेवाशर्ती नियम २०१४ CSL2014/C.R.No.12/13C 12/09/2014 1.94
6 आयुक्त नियुक्ती sankirn.2013/C.R.623/13C 01/08/2019 0.63